Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1521

 

гр.Русе, 05.12.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, осми граждански състав, в публичното съдебно заседание на тридесети ноември, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАЙЛО ИВАНОВ

 

при секретаря С.К., като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 4405 по описа за 2016г., за да се произнесе, съобрази следното:

            Предявена е искова молба с правно основание чл.49, ал.1 от СК.

            Ищецът С.А.Р., твърди, че на 10.09.2015г. с ответницата сключили граждански брак, от който нямат родени деца. След сключване на брака двамата съпрузи заминали да работят в Германия за да могат да спестят пари, с които да си закупят жилище в България. Постепенно между двамата отношенията им се влошили, поради несходство в характерите си, навиците им от преди брака, както и различните им разбирания по почти всички житейски и битови въпроси. Ответницата харчела всичките си пари, които изкарвала и не спестявала, живеела за момента и не мислела за бъдещето, като не искала и да работи. Това водело до скандали между съпрузите, но всеки отстоявал своята позиция. Тези битови проблеми водели до спречквания помежду им, а после всеки от тях се затварял в себе си, без да имат нормално съпружеско общуване. Ищецът станал обект на редица незаслужени обиди и подигравки от страна на съпругата му. Проявили се проблеми и с нервите на ответницата. Той се стремял да запази отношенията им на добро ниво, но въпреки старанието, между съпрузите настъпило отчуждение. През м.април 2016г. двамата се върнали в отпуск в България. При съпругата му се появил здравословен проблем и била оперирана. Въпреки усилията, които ищецът и семейството му положили за ответницата тя решила да не се връща с него в Германия и да се разделят, като останала да живее при родителите си в гр.Русе. В края на м.април 2016г. ищецът се върнал на работа в Германия и от този момент не пъддържа връзка със съпруга си. По тези съображения счита, че бракът му с ответницата е дълбоко и непоправимо разстроен, като съществува само формално и е изчерпан от съдържание. Поради това моли съда да постанови решение, с което да бъде прекратен гражданския брак с развод поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство без да се произнася за вината на съпрузите; двамата нямат семейно жилище и няма претенции за фамилното име на съпругата след развода. Претендира и направените по делото разноски.

Ответницата Н.О.Р. не оспорва, че е налице дълбоко и непоправимо разстройство на брака и моли същият да бъде прекратен с развод без съдът да се произнася за вината на съпрузите.

От събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

            Страните са сключили на г. граждански брак в гр.Д М, обл.Рс акт за граждански брак № от с.дата на длъжностното лице по граждански състояние при Община – гр.Д М, обл.Р от който нямат родени деца€ По делото е безспорен факта, че съпрузите нямат семейно жилище по смисъла на СК.

            В показанията си свидетелката К С Т твърди, че съпрузите живея във фактическа раздяла от. От фактическата раздяла страните, не поддържат никакви контакти и отношения помежду си, не са се събирали да живеят заедно като семейство и не са правили опити да заздравят брачните си отношения. Според свидетелката раздялата им е окончателна, те не могат да запазят брака си и Н.Р. е категорична, че повече не желае да живее с ищеца. Съдът няма основание да не цени показанията на тази свидетелка, въпреки, че същата е майка на ответницата, тъй като тя има непосредствени наблюдения на отношенията между съпрузите, подкрепят се изцяло от доводите на страните по делото, а и в производството не са събрани други доказателства, които да опровергават изложените в тях факти.

            След преценка на събраните по делото доказателства, съдът прави следните правни изводи:

            Съпружеските отношения между страните са прекъснати окончателно и безвъзвратно, като не може да се очаква същите да бъдат заздравени. Видно от установената по делото фактическа обстановка между тях липсват отношения, основаващи се на взаимно доверие, разбирателство, обща насоченост и грижа за семейството. Налице е и фактическа раздяла от 04.07.2016г., през който период двамата не поддържат контакти и отношения помежду си като съпрузи и не са правили опити да заздравят брачните си отношения, поради което бракът им изцяло е лишен от дължимото съдържание, съгласно разпоредбите на чл.14 и сл. от СК и съществува само формално. В тази насока липсват противоречия между показанията на свидетелката, доводите на страните и останалите доказателства по делото. Поради това брака следва да бъде прекратен с развод поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство, без съдът да се произнася по вината на съпрузите за разстройството на брачните отношения, съобразно направеното искане.

Съпрузите не притежават семейно жилище по смисъла на СК, поради което и съдът не следва да се произнася за ползването на такова след прекратяването на брака.

Страните не претендират да си заплащат издръжка един на друг, поради което такава не следва да им бъде присъждана.

След развода жената Н.О.Р. следва да носи предбрачното си фамилно име – Н.

На основание чл.329, ал.1 от ГПК направените разноски по делото остават в тежест на страните така, както са направени.

На основание чл.6, т.2 от ТДТКССГПК следва да се определи окончателна държавна такса за производството по делото. Съдът определя същата в размер на 20.00 лева, която ищеца и ответницата бъдат осъдени да заплатят по равно, по бюджетната сметка на Районен съд – гр.Русе.

Мотивиран така, съдът

 

Р Е Ш И :

 

            ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ПОРАДИ НАСТЪПИЛО ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО бракът между С.А.Р. ***, с ЕГН: ********** и Н.О.Р. ***, с ЕГН: **********, сключен на. в гр.ДМ, обл.Р, с акт за граждански брак №  от с.дата на длъжностното лице по граждански състояние при Община – гр.ДМ, обл.Р

ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака жената Н.О.Р. да носи предбрачното си фамилно име – Н.

ОСЪЖДА С.А.Р. ***, с ЕГН: **********, да заплати по бюджетната сметка на Районен съд – гр.Русе, сумата от 10.00 /десет/ лева – допълнителна държавна такса за производството по делото.

ОСЪЖДА Н.О.Р. ***, с ЕГН: **********, да заплати по бюджетната сметка на Районен съд – гр.Русе, сумата от 10.00 /десет/ лева – допълнителна държавна такса за производството по делото.

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Русенски окръжен съд.

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: