Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                            № 1562

  гр.Русе, 12.12.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Русенски районен съд ІV граждански състав

на 23 ноември 2016 г.

в публично заседание в състав:

Председател: Вирджиния Караджова                                         

при секретаря В.Ж.

в присъствието на прокурора ……………………..............

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело

4193 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Предявени са обективно и субективно съединени искове с правно основание чл.79 от ЗЗД във вр. с чл.2 ал.1 във вр. с чл.8 ал.1 от ЗАЗ.

Ищците Д.П.Д. и А.Б.Ф. твърдят, че на 12.07.2010 г. са придобили по покупко-продажба при равни права от Светлозар Тодоров Димитров правото на собственост върху ИМОТ № 180048, с площ от 14.000 дка, находящ се в землището на гр.Ветово, общ.Ветово, обл.Русе, ЕКАТТЕ 10803, в м.“Чукур бунар”, трета категория на земята по картата на възстановената собственост, образуван от имот №180026. Сделката била материализирана в Нот.акт № 178 том 18 дело №3876/ 2010 г. по описа на СВ-РРС.

Сочат, че по отношение на гореописаната недвижимост, съставляваща част от имот №180026, праводателят им имал  сключен с насрещната страна, в качеството на арендатор,  за срок на действие от 10 години, Договор за аренда от 11.03.2010 г., вх. рег. № 2282 / 12.03.2010 г. вписан под №114, том 3 в СВ, с нотариална заверка на подписите на съконтрахентите, при уговорена годишна рента от 20 лв. на декар.

Предвид на това, че контрактът е с достоверна дата и надлежно вписан в имотния регистър, то той остава в сила и по отношение на тях съгласно чл. 17 от ЗАЗ.

Ищците уведомили надлежно арендатора за настъпилата промяна в собствеността.

Сочат, че според чл.3 от договора, срокът за плащане на рентата бил уговорен до изтичане на календарната година. Времето за престиране на рентата за стопанската 2014/15 година изтекло на 31.12.2015 г.Многократно канили ЕТ да им плати дължимото.Твърдят, че до завеждане на делото не са получили следващите им се суми.

На основание чл.28 от ЗАЗ развалили договора за аренда,  поради забава в плащането на дължимата рента за стопанската 2014-2015 г. с повече от три месеца.

Съгласно чл.2 ал.1 от ЗАЗ, с договора за аренда арендодателят се задължава да предостави на арендатора за временно ползване обекта на договора, а арендаторът-да извърши определено арендно плащане.Ищците считат, че техният праводател е изправна страна по облигационната връзка.Той изпълнил своето задължение за предаде на ответницата земеделската земя, предмет на договора.ЕТ обаче не спазил изискването на чл.8 ал.1 от ЗАЗ да извърши арендното плащане в уговорения вид и срокове.

Искат съда да осъди ответницата да им заплати сумите от по 190 лв., представляващи дължими ренти за стопанската 2014/2015 година за процесния имот, ведно със законната лихва върху от завеждане на делото.търсят се разноски за производството.

Ответницата И.В.Н., в качеството си на ЕТ “И.-И.В.”–гр.Ветово, не взема становище по предявените искове.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, с оглед  направеното от ищеца искане по чл.238 ал.1 от ГПК, намира, че следва да постанови неприсъствено решение срещу ответника по следните съображения:

В едномесечния преклузивен срок насрещната страна не е представила отговор на исковата молба, не се явява в първото заседание по делото, без да е направила искане за разглеждането му в нейно отсъствие.

От друга страна са налице и предпоставките на чл.239 ал.1 ГПК за постановяване на неприсъствено решение, а именно : с актовете на съда по чл.131 и чл.140 ГПК на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжата и от неявяването им в съдебно заседание. С оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените по делото писмени доказателства-Договор за аренда на земеделска земя от 11.03.2010 г., Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 32 т.ІІІ рег. № 4901 д № 414/2010 г., Скица № К02817/13.06.2016 г. и Предизвестие за прекратяване на договор за аренда на земеделска земя с нот.заверка от 25.05.2016 г., съдът намира, че ищцовата страна е доказала валидно действащи за процесния период договор за наем, по който те са били изправен съконтрахент, уведомлението до насрещната страна за встъпване в правата на предишния собственик на имота и цената на исковете.Претенциите следва да се уважат  така, както са предявени.

В тежест на ответника са направените от насрещната страна разноски за производството.

         По изложените съображения, съдът

 

                                  Р    Е    Ш    И   :

 

ОСЪЖДА ЕТ “И.-И.В.”, ЕИК 117037068 със седалище и адрес на управление: гр. Ветово, ул. “Климент Охридски” № 10, представляван от И.В.Н., да заплати на Д.П.Д., ЕГН ********** и А.Б.Ф., ЕГН **********,***, със съдебен адрес:***, кантора № 6, чрез адв.Б.С. ***, на основание чл.79 от ЗЗД във вр. с чл.2, ал.1, във вр. с чл.8, ал.1 от ЗАЗ, сумите от по 190 лв. на всеки от тях, представляващи следващи се ренти за стопанската 2014/2015 година за ИМОТ № 180048, с площ от 14.000 дка, находящ се в землището на гр.Ветово, ЕКАТТЕ 10803, в местността “Чукур бунар”, трета категория на земята по картата на възстановената собственост, който имот е образуван от имот № 180026, по сключен Договор за аренда от 11.03.2010 г., вх. рег. № 2282/12.03.2010 г., вписан под № 114 том 3 в Служба по вписванията - Русе, със законната лихва върху тях от 20.07.2016 г., както и общо 408 лв.-разноски по делото.

Решението не подлежи на обжалване .

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п/