Р    Е    Ш   Е   Н   И   Е

 

гр.Русе, 14.12.2016 г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н  А Р О Д А

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД VI-ти граждански състав в публично заседание на 29 -ти ноември, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЕЛЕНА БАЛДЖИЕВА

при секретаря Г.Г. и в присъствието на прокурора                   

като разгледа докладваното от съдията  гр.дело № 4139 по описа за 2016 г., за да се произнесе, съобрази:

Предявен е иск за изменение размера на издръжка с правно основание чл.150 СК.

...........................

Мотивиран така съдът

 

                      Р    Е    Ш     И    :

 

ИЗМЕНЯВА размера на месечните издръжки, определени с постигната спогодба  на 18.02.2014г. по гр.дело № 8125/2013г. по описа на РРС, която М.Р.П., с ЕГН: **********,*** се е задължил да заплаща за своите деца Н. М. П., с ЕГН: **********, роден на ***г. и А.-М. М. П., с ЕГН:**********, родена на ***г., чрез тяхната майка и законен представител И.В.Г., с ЕГН:**********, като го

УВЕЛИЧАВА от 85.00лв. на 115.00 лв. месечно за всяко дете, считано от 18.07.2016г. до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменяването или прекратяването й, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

 ОТХВЪРЛЯ исковете  в останалата им част за сумата от 115.00лв. до 120.00лв. като неоснователен.

ОСЪЖДА М.Р.П., с ЕГН: **********,*** да заплати по сметка на Русенски районен съд държавна такса в размер на 86.40 лв. върху увеличението на издръжките, както и сумата от 300.00 лева - заплатено от бюджета на съда възнаграждение на особения представител на ответника.

ОСЪЖДА М.Р.П., с ЕГН: **********,***, да заплати на адвокат К.Х. от РАК, с адрес: *** сумата от 300.00лв.- адвокатско възнаграждение.

 

   Решението на осн.чл.315, ал.2 ГПК може да се обжалва от страните  пред Русенски окръжен съд в двуседмичен срок, считано от 14.12.2016г.

                                             

Районен съдия: