РЕШЕНИЕ

гр.Русе, 02.12.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IX гр. състав, в публично заседание на  осми ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

            Районен съдия: ВАСИЛ ПЕТКОВ

 

при секретаря Д.В. като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 4119 по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази 

Ищеца Р.И.Г. твърди, че на 06.03.2016г. страните сключили договор по силата на който ищеца продал на ответника собствени движими вещи за което последният следвало а заплати цена от 87,57 лева.  Ответникът не изпълнил задължението си, поради което ищецът иска неговото осъждане да заплати сумата от 87,57 лева по посочения договор заедно с мораторна лихва.

Предявеният иск е с правно основание чл. 200 ал.1 от Закона за задълженията и договорите - за заплащане на цена по договор за продажба. Претенцията за законна лихва е с правно основание чл. 86 ал.1 от ЗЗД. 

На ответника редовно е връчен препис от исковата молба с приложенията и разпореждане на съда. В законовия срок отговор на иска не е постъпил.

В съдебно заседание ищецът прави искане за постановяване на неприсъствено решение.

Съдът намира, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение по следните съображения:

Ответника не представя в срок отговор на исковата молба и не се явява в първото заседание по делото, като не прави искане то да се гледа в негово отсъствие.

На страните са указани последиците от неспазване сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание. В частност, на ответника са указани последиците от неподаване на отговор на исковата молба и неявяване в съдебно заседание с разпореждането по чл. 131 от ГПК. Предявеният иск е вероятно основателен, тъй като е подкрепен с писмени доказателства- фактура и договор. Предвид изложеното съдът намира, че са налице всички предвидени в закона предпоставки за постановяване на неприсъствено решение и молбата в този смисъл от страна на ищеца следва да бъде уважена. Съгласно чл. 239 ал.2 от ГПК решението не се мотивира по същество, а се основава на наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение.

Ответникът следва да заплати на ищеца и 50 лева разноски по делото. Мотивиран така  съдът         

Р Е Ш И :

ОСЪЖДА „ЕНА ГРУП 7” ЕООД, ЕИК 201749136 със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. „Света Троица”, бл.330, вх.А, ет.6, ап.17 да заплати на Р.И.Г., ЕГН ********** с адрес *** сумата 87,57 лева представляваща цена по договори за продажба на стоки от 06.03.2016г.  и разноски по делото в размер на 50 лева.

Решението не подлежи на обжалване. 

Районен съдия: /п/