Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

   

 гр.Русе, 07.11.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Русенският районен съд, XIII - ти граждански състав, в открито заседание на двадесет и осми октомври през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Йосифов

при секретаря Д.И., като разгледа  докладваното от съдията гр.д.№ 4104 по описа за  2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

        Предявеният иск за развод е с правно основание чл.49, ал.1 от СК, обективно съединен с визираните в чл.322, ал.2, изр.2 от ГПК искове.

        ****

        Мотивиран така, съдът

 Р    Е    Ш    И  :

        ПРЕКРАТЯВА с развод гражданския брак между С.Л.Ю., с ЕГН ********** и И.И.Ю., с ЕГН **********, сключен на 10.04.2010 г. с акт № 2 от същата дата на кметство с.Юделник, общ.Сливо поле, обл.Русе, поради дълбокото му и непоправимо разстройство, настъпило по вина на съпруга - И.И.Ю., с ЕГН **********.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето М.И. И., с ЕГН **********, на майката - С.Л.Ю., с ЕГН **********.

        ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето М.И. И., с ЕГН **********, да е при майката - С.Л.Ю., с ЕГН **********.

        ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата И.И.Ю., с ЕГН **********, с малолетния му син М.И. И., с ЕГН **********, както следва: всяка втора и четвърта седмица от месеца, от 18:00 часа в петък до 17:00 часа в неделя с преспиване, както и 20 дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, като режимът на лични отношения на бащата с детето се осъществява в присъствието на бабата и/или дядото на детето по бащина линия - Г.Б.А., с ЕГН ********** и И. Ю. А., **********, и двамата с адрес в с.Юделник, общ.Сливо поле, обл.Русе, ***.

ОСЪЖДА И.И.Ю., с ЕГН **********, да заплаща ежемесечна издръжка на малолетния си син М.И. И., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител С.Л.Ю., с ЕГН **********, в размер на 200 лева, считано от датата на депозиране на исковата молба в съда – 15.07.2016 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпването на обстоятелства, водещи до изменението или прекратяването на издръжката.

ОСЪЖДА И.И.Ю., с ЕГН **********, да заплати на малолетния си син М.И. И., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител С.Л.Ю., с ЕГН **********, сумата от 1493, 33 лева, представляваща издръжка за минало време – за периода от 01.12.2015 г. до 14.07.2016 г. включително.

ОТХВЪРЛЯ предявения от С.Л.Ю., с ЕГН **********, действаща в качеството на майка и законен представител на малолетното дете М.И. И., с ЕГН **********, против И.И.Ю., с ЕГН **********, иск по чл.149 от СК за горницата над 1493, 33 лева до пълния предявен размер на иска от 1500 лева.

        ОСЪЖДА И.И.Ю., с ЕГН **********, да заплати на С.Л.Ю., с ЕГН **********, сумата от 630 лева – деловодни разноски.

ОСЪЖДА И.И.Ю., с ЕГН **********, да заплати по сметка на Русенския районен съд сумата от общо 372, 73 лева – допълнителна държавна такса за развода и държавни такси върху присъдената издръжка за бъдеще и минало време.

        Решението подлежи на въззивно обжалване пред Русенския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/