РЕШЕНИЕ

гр.Русе, 02.12.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ, IX гр. състав, в публично заседание на двадесет и втори ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                              Районен съдия: ВАСИЛ ПЕТКОВ

 

при секретаря Д.В. като разгледа докладваното от съдията гр. дело
№ 3947 по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази 

 

Производството е образувано по молба за прекратяване на граждански брак с развод по чл.49 от СК , като в хода на делото страните са постигнали споразумение и на основание чл. 321, ал.5 от ГПК производството преминава към развод по взаимно съгласие.

......................... По изложените съображения съдът

Р    Е    Ш    И  :

  ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ сключения на 29.09.2015 г. в гр. Русе, Община Русе, с акт № 0575 от същата дата граждански брак между И.А.А., ЕГН **********, с адрес ***  и М.А.А., ЕГН **********, с адрес ***.

 

УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, както следва:

1. Упражняването на родителските права върху малолетните деца Т. И. А., ЕГН ********** и А.И. А., ЕГН ********** ще се осъществява от И.А.И., с местоживеене на децата при бащата в гр. Русе,

 2. Майката М.А.А. ще осъществява режим на лични отношения с децата Т. И. А. и А.И. А., както следва:

2.1. Всяка събота и неделя  на месеца от 12 часа на съботния ден до 18 часа на неделния ден с преспиване.

2.2. 30 /тридесет/ дни през лятната ваканция на децата, разделени на два пъти – веднъж 20 /двадесет дни/ и веднъж 10 /десет/ дни, които не съвпадат с годишния отпуск на бащата;

2.3. Коледните празници децата ще са с бащата, а за Нова година с майката през година - като за начало ще се възприемат празниците на 201 6г., а именно: коледните – при бащата, а новогодишните при майката, а през следващата Коледа 2017 г.- при майката, а новогодишните – при бащата, като същите ще се редуват до настъпване на обстоятелства, променящи това;

2.4. През зимната и пролетната ваканции децата ще изкарват по пет дни с майка си, които ще се определят след взаимна уговорка между двете страни, а в други случаи: рождени дни на децата, Великденски празници, именни дни и други празници, по взаимна уговорка между тях, но не по-малко от 3 дни общо за година;

3. М.А.А. ще заплаща ежемесечна издръжка  за децата си в общ размер на 210 лева месечно, за всяко по 105 лв., считано от подписване на настоящото споразумение, чрез техния баща и законен представител, ведно със законната лихва върху всяка просрочена дължима вноска, до настъпването на обстоятелства, водещи до нейното изменение или прекратяване;

4. Ползването на семейното жилище, намиращо се в гр. Русе, общ. Русе, обл.Русе, ”Райна Княгиня” №2, вх.1, ет.2, представляващо Апартамент, собственост на родителите на съпруга И.А.И., ще се осъществява от  бащата и децата Теодора и Анита;

5. Съпрузите не си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака;

6. Съпругата запазва фамилно си име “А.”, тъй като при сключване на брака, същата е запазила предбрачното си име.

7. През времетраене на брака страните не са придобивали недвижимо имущество в режим на СИО;

8. Разноските по делото за развод се разпределят между страните както са направени; допълнителната държавна такса по допускане на развода ще се заплати от страните поравно, а държавната такса върху определената издръжка от съпругата.

 

ОСЪЖДА И.А.А., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на РРС държавна такса по допускане на развода в размер на 20,00 лева.    

ОСЪЖДА М.А.А., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на РРС държавна такса по допускане на развода в размер на 20,00 лв. и държавна такса върху определената издръжка в размер на 151,20 лева. 

Решението не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:   /п/