Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

1397

гр.Русе, 08.11.2016 г.

                                   В    И М Е Т О    Н А    Н  А Р О Д А

 

РУСЕНСКИЯТ  РАЙОНЕН  СЪД  Х-ти граждански състав в публично заседание на 10-ти октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДАРИН ЙОРДАНОВ

при секретаря Ш.С.,

като разгледа докладваното от съдията гр.дело 3872 по описа  за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното: 

Предявен е иск за реално изпълнение на договорно задължение за заплащане на продажна цена по договор за търговска продажба на стоки. Искът е с правно основание чл.327, ал.1 от ТЗ.

Ищецът „АГЕНА 13”ЕООД-Варна твърдят, че са били в трайни търговски отношения с ответника, като му доставяли различни стоки, които той заплащал. След допуснато изменение на иска чрез намаляването му претендира за осъждането на ответника да му заплати 4835,41 лв.- неплатена цена по 51 бр. фактури, издадени в периода от 13.11.2015 г. до 19.01.2016 г., ведно със законната лихва от завеждането на иска до окончателното плащане и разноските по делото.

Ответникът „ПАЦОНИ”ЕООД-гр.Русе, оспорва иска по размер като прави възражение за прихващане с бракувана стока на стойност 347,53 лв.

За да се произнесе съдът съобрази следното:

По делото са представени писмени доказателства – фактури и стокови разписки, удостоверяващи доставката на стоки от ищеца на ответника. След приспадане на стойността на стоки, който са върнати на доставчика и за което са издадени кредитни известия остава задължение в размер на 4 835,41 лв., което не се оспорва от ответника. Спорният въпрос по делото е следва ли сумата да се намали с още 347,53 лв., за която сума ответникът е издал справка за върната стока, а процесуалният му представител по делото твърди, че стоката е върната като бракувана. Въпросната справка е документ, изходящ от ответника и не се ползва с доказателствена стойност по отношение на ищеца. Не са представени други доказателства, от които да е видно, че стоката е приета обратно от доставчика или че е бракувана с протоколи за брак и че това следва да е за сметка на доставчика. При това положение няма основание получателят на стоката да бъде освободен от задължението си да я заплати.

Разноските по делото следва да се разпределят по компенсация на база уважения размер на иска спрямо първоначално предявения – 98,52% към 1,48%. С оглед на това от направените от ищеца разноски в общ размер на 796,32 лв. следва да се присъдят разноски в размер на 784,54 лв., а от направените от ответника разноски в размер на 550 лв. следва да се присъдят разноски в размер на 8,14 лв.

По изложените съображения съдът

 

                                Р   Е   Ш   И  : 

 

ОСЪЖДА „ПАЦОНИ”ЕООД-гр.Русе, ЕИК 117578839 да заплати на „АГЕНА 13”ЕООД-гр.Варна, ЕИК 202437520 сумата в размер на 4835,41 лв.- неплатена цена за доставени стоки по 51 бр. фактури, издадени в периода от 13.11.2015 г. до 19.01.2016 г., ведно със законната лихва от завеждането на иска – 15.04.2016 г., до окончателното плащане, както и 784,54 лв. -  разноски по делото.

ОСЪЖДА „АГЕНА 13”ЕООД-гр.Варна, ЕИК 202437520  да заплати на „ПАЦОНИ”ЕООД-гр.Русе, ЕИК 117578839 сумата в размер на 8,14 лв. – разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Русенски окръжен съд в 2-седмичен срок от връчването на препис на страните.

 

Районен съдия: