Р Е Ш Е Н И Е  

 

                                                гр.Русе, 04.11.2016г.

 

                                     ÈÌÅÒΠ ÍÀ   ÍÀÐÎÄÀ

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД …VІ-ти гр.с. в публично заседание на 6-ти октомври две хиляди и шестнадесета година …….в състав:

 

Председател: ЕЛЕНА БАЛДЖИЕВА

 

При секретаря Г.Г. и в присъствието на прокурора……………. като разгледа докладваното от СЪДИЯТА  гр.д.№3853 по описа за 2016г., за да се произнесе, съобрази:

           

            Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл.127, ал.2, чл.143 и чл.149 от СК.

            Ищецът А.А.С. твърди, че от съвместното си съжителство с ответницата, продължило до м.август 2015г. се е родило детето им М. А. С., родена на ***г. Твърди още, че през м.август 2015г., около пет месеца след раждането на дъщеря им ответницата напуснала дома им в гр.С. п. и се върнала да живее при родителите си в с.Т.. При напускането оставила детето при него, тъй като не искала да се ангажира с него. От тогава грижите за М. са поети от него, като разчита на помощ при отглеждането от своите родители. Заявява, че от тогава не се интересувала от детето и не полагала никакви грижи за него. С ответницата не са определили при кого ще живее детето и кой ще упражнява родителските права занапред. Счита, че за него се е породило правото да претендира по съдебен ред да бъдат решени въпросите свързани с родителските права по отношение на малолетното им дете, местоживеенето му, режима на лични отношения и издръжката.

Моли съда да предостави упражняването на родителските права относно детето М. на него; да постанови местоживеенето на детето да бъде при него, да определи на ответницата подходящ режим на лични отношения и да я осъди да заплаща ежемесечна издръжка за малолетното им дете в размер на 12 лева, считано от 01.09.2015г. Претендира и направените по делото разноски от ответницата.

   Ответницата Д.С.Ю. не депозира отговор на исковата, не се явява в съдебно заседание.

   След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното :

Страните са родители на роденото по време на фактическото им съжителство дете М. А. С.. Същото е родено на *** г. (У-ние за раждане, издадено въз основа на акт за раждане №0440/27.03.2015г. на  Община Русе.). По делото не се спори, че родителите живели съвместно до м.август 2015 г., след което ответницата е напуснала семейното жилище и оставила детето за отглеждане при ищеца. От тогава ответницата не се е ангажирала с отглеждането на детето и не е давала средства за издръжката му. М. останала при ищеца. Последният полага грижи за нея, подпомогнат от своите родители. В този смисъл са и показанията на св.Ю.Й. А., съсед на ищеца. Д”СП”- общ.Русе, отдел ”Закрила на Детето ” – гр.Русе са изразили становище, че в интерес на малолетното дете да се отглежда от бащата.

            При тази фактическа обстановка, съдът счита, че родителските права по отношение на детето трябва да се предоставят на бащата. По делото се установява, че двете страни отглеждали съвместно до навършване на 5 месеца на М., т.е. до м.август 2015 г., като след раздялата същото останало да живее при ищеца. Разпитаният по делото свидетел сочи, че бащата полага нужните грижи за дъщеря си, подпомогнат от родителите си. Майката не се интересува от М. и не участва със средства в издръжката й. Съдът, като отчита силната емоционална връзка на детето с бащата,  обстоятелството, че същото е свикнало с обстановката в дома на последния, счита, че в интерес на малолетното дете е то да се отглежда и възпитава от ищеца. В полза на последният следва да бъдат присъдени родителските права .

            На майката трябва да се определи режим на лични отношения с детето. Като съобразява възрастта на последното и обстоятелството, че в негов интерес ще е да контактуват възможно повече с другия родител, съдът счита за подходящ следния режим: всяка първа и трета събота от  месеца от 11,00 часа до 18,00 часа и 10 дни през лятото, когато бащата не е в годишен отпуск.

            Ответницата дължи издръжка на малолетното си дете. Същото понастоящем е на 1 години и 7 месеца. В производството не са ангажирани доказателства за доходите на майката и на бащата. Липсват данни майката да е нетрудоспособна, поради което съдът приема, че тя е във възможност да си осигурява месечно средства в размер поне на средната работна заплата за страната към момента. Предвид нуждите на детето, обусловени от възрастта му, и така приетите възможности на родителите, съдът наМ., че те следва да му осигуряват месечно за издръжка общо около 210 лв. От тях майката трябва да заплаща по 120 лв., считано от 01.09.2015 г. Сумата се следва със законната лихва върху всяка просрочена вноска. Ищецът трябва да осигури останалата част от издръжката на детето, заедно с грижите по отглеждането и възпитанието му.

            Ответницата  дължи държавна такса върху размера на издръжката в размер на 216,00 лв., вносима по с/ка на РРС. В нейна тежест са направените от ищеца разноски за производството .

            По изложените съображения , съдът

                       

                                    Р     Е     Ш     И     :

 

            ПОСТАНОВЯВА детето М. А. С., с ЕГН **********, родена на ***г., да живее при бащата А.А.С. ЕГН **********,***.

            ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето М. А. С., с ЕГН **********, на бащата А.А.С. ЕГН **********. 

            ОПРЕДЕЛЯ на майката Д.С.Ю., ЕГН **********,***, режим на лични отношения с детето, както следва: всяка първа и трета събота от месеца от 11,00 часа до 18,00 часа и 10 дни през лятото, когато бащата не е в годишен отпуск. .

            ОСЪЖДА Д.С.Ю., ЕГН **********,***, да заплаща на малолетното си дете М. А. С., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител  А.А.С. ЕГН **********, издръжка в размер на 120.00 (сто и двадесет) лева месечно, считано от 01.07.2016 г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на обстоятелства водещи до изменението или прекратяването й на основание чл.143, ал.2 от СК, както и издръжка за минало време на осн. чл.149 от СК за периода 01.09.2015г. до 01.07.2016г. включително в размер на 1200.00 лева (в размер на 120.00лв. месечно), ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане

            ОСЪЖДА Д.С.Ю., ЕГН **********,***, да заплати на А.А.С. ЕГН **********,*** сумата от 380.00 лв. – разноски по делото .

            Решението подлежи на въззивно обжалване пред Русенски окръжен съд в 2 – седмичен срок от връчването му на страните .    

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ :