РЕШЕНИЕ

гр.Русе, 14.11.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IX гр. състав, в публично заседание на  осемнадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

            Районен съдия: ВАСИЛ ПЕТКОВ

 

при секретаря Д.В. като разгледа докладваното от съдията гр. дело 3557 по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази:         

Ищеца И.К.И. твърди, че от съвместното й съжителство с ответника Р.Й.Р. е родено детето К. Р.Р., ЕГН **********. Родителите се разделили през 2013 година, като детето останало при майката. И. иска от съда да предостави на нея родителските права по отношение на детето, да определи местоживеенето на детето при нея в гр. Русе, да определи режим на лични отношения на бащата с детето и бащата да бъде осъдена да заплаща издръжка на детето в размер на 150 лева месечно, както и издръжка за една година преди завеждане на исковата молба в размер на 1750 лева месечно.

Ответника не депозира отговор на исковата молба.

Исковете за упражняването на родителски права, личните отношения и издръжката на детето са с правно основание чл. 127 от СК, като иска за издръжка е с правно основание чл.143 от СК. Искът за издръжка за минало време е с правно основание чл. 149 от СК.

От фактическа страна съдът приема за установено следното:

От представеното по делото удостоверение за раждане (л.5) се установява, че страните са родители на детето К. Р.Р. - родено на ***г. Детето посещава детска градина, за което майката заплаща месечна такса. В периода октомври 2015 година до септември 2015 година ищцата е получила трудово възнаграждение в общ размер 8728,10 лева или 727,34 лева средномесечно. По делото е разпитан св. Ангелов, който твърди, че страните са разделени и единствено майката се грижи за детето, а бащата не се интересува от него и не плаща издръжка. Съдът кредитира показанията на този свидетел, тъй като по делото не са събрани доказателства, които да ги опровергават или поставят под съмнение. По данни на ищцата ответникът няма официални доходи, поради което съдът счита, че той може да реализира поне минимална работна заплата за страната.

При така установените факти съдът прави следните правни изводи:

Родителските права следва да се предоставят на майката, тъй като това съответства на фактически установеното положение и бащата не проявява интерес към отглеждането на детето.

Предвид факта, че бащата не се интересува от детето и не се явява по делото съдът счита, следва да бъде определен режим на лични отношения всяка първа и трета събота от месеца от 10 до 13 часа. В случай на промяна в обстоятелствата този режим би могъл да бъде разширен по съгласие на страните, а при липса на такова по съдебен ред.

Като се съобразят нуждите на детето съответстващи на възрастта му,  доходите майката и допускането за възможностите на бащата съдът приема, че последният следва да заплаща издръжка в размер на 140 лева месечно , като до този размер искът за издръжка следва да се уважи, а над него да се отхвърли. За периода 20.06.2015г. до 20.06.2016г. ответникът следва да заплати издръжка на детето в размер на по 140 лева месечно или общо 1630 лева, като се приспадне сумата от 50 лева, която ищцата признава, че е получила.

На ищцата следва да се присъдят направените по делото разноски за адвокат в размер на 400 лева. Предвид изложеното съдът

РЕШИ

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето К. Р.Р., ЕГН ********** на майката И.К.И.  с ЕГН **********,***.

         ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето К. Р.Р., ЕГН ********** при майката И.К.И. ***.

         ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата Р.Й.Р.  с ЕГН ********** и адрес ***, с детето К. Р.Р., ЕГН ********** всяка първа и трета събота от месеца от 10 до 13 часа.

ОСЪЖДА Р.Й.Р.  с ЕГН ********** да заплаща считано от 21.06.2016г. издръжка на детето си К. Р.Р., ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител И.К.И.  с ЕГН ********** в размер на 140 лева месечно ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, като отхвърля иска за издръжка над уважения размер .

ОСЪЖДА Р.Й.Р.  с ЕГН ********** да заплати на детето си К. Р.Р., ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител И.К.И.  с ЕГН ********** издръжка за периода 20.06.2015г. до 20.06.2016г. в размер на 1630 лева ведно със законната лихва считано от 21.06.2016г, като отхвърля иска над уважения размер .

ОСЪЖДА Р.Й.Р.  с ЕГН ********** да заплати на И.К.И.  с ЕГН ********** сумата 400 лева разноски по делото.

          ОСЪЖДА Р.Й.Р.  с ЕГН ********** да заплати по сметка на РРС държавна такса в размер на 346,80 лева. 

 РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му пред РОС.

                                                                           Районен съдия: /п/