РЕШЕНИЕ

 

гр. Русе, 08.12.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, първи граждански състав в публично заседание на  осми ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА

 

при секретаря Б.Г. разгледа докладваното от съдията гр. дело № 3010 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск с правно основание чл. 220, ал. 1 от КТ от ИВ- ТУРС ЕООД против Р.И.Т..

Ищецът твърди, че на 14.11.2014 г. бил сключен трудов договор между Р.И. и ИВ- ТУРС ЕООД, като ответникът приела да  изпълнява длъжността „********" в бар В***, находящ се в град Р*, ул. А* № **, а работодателят да заплаща основно месечно възнаграждение в размер на 380.00 лева. С допълнително споразумение № 572/13.01.2016 г. трудовият договор бил едностранно изменен от работодателя, като в частта, касаеща трудовото възнаграждение, то било увеличено от 380.00 лева на 420.00 лева. В трудовия договор страните уговорили, че същият може да бъде прекратен с 3- месечно предизвестие.

Със заявление от 01.04.2016 г. ответникът изразила своето желание  да прекрати трудовото правоотношение,  считано от 01.05.2016 г.

С молба вх. № 685/04.05.2016 г. ответникът уведомила  работодателя, че желае трудовото й правоотношение да бъде прекратено преди изтичане на срока на предизвестието. Поради това и на основание чл. 326, ал. 1 от КТ трудовият договор бил прекратен, считано от 04.05.2016 г. Ищецът претендира обезщетение за неспазено предизвестие в размер на 785.80 лева, както следва:

365.80 лева за периода от 05.05.2016 г. до 31.05.2016 г.

   420.00 лева за периода от 01.06.2016 г. до 30.06.2016 г. с оглед уточнение и изменение на претенцията, касаеща петитума на искова молба, направено с молба вх. № 38470/04.10.2016 г.

Ответникът в своя отговор оспорва исковете. Навежда аргументи, че по делото не са представени доказателства за редовно плащане на трудовото възнаграждение, както и размера на неизползвания платен годишен отпуск. Моли предявеният иск да бъде  отхвърлен като неоснователен и недоказан.

 

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, приема за установено от ФАКТИЧЕСКА СТРАНА следното:

Установява се от представените по делото писмени доказателства, че ищецът е била в трудово правоотношение с ответника по силата на трудов договор от № 26 от 14.11.2014 год., допълнително споразумение № 572/13.01.2016 год. и заповед № 686 от 04.05.2016 год. за прекратяване на трудовото правоотношение, като е заемала длъжност „***********” в кафе В****. Считано от 04.05.2016 год. трудовото правоотношение между страните е прекратено на основание чл. 326, ал. 1 от КТ. В заповедта е посочено, че работникът дължи обезщетение по чл. 220, ал. 1 от КТ за неспазено предизвестие за два месеца (остатъка от срока на предизвестието) в размер на две брутни трудови възнаграждения.

В приложения трудовия договор страните са уговорили 3- месечен срок на предизвестие при едностранно прекратяване на договора. Със заявление от 01.04.2015 год. ответникът е изразила желание за прекратяване на трудовото й правоотношение с ответника, считано от 01.05.2016 год. С молба вх. № 685/04.05.2016 год. тя е уведомила работодателя, че желае трудовото правоотношение да бъде прекратено преди изтичане срока на предизвестието, като е отразила и знанието си за дължимото обезщетение.

Според приетата по делото съдебно- икономическа експертиза обезщетението за периода от 05.05.2016 год. е в брутен размер на 363.24 лева и за периода от 01.06.2016 год. до 30.06.2016 год.- 427.56 лева или общо обезщетение за процесния период- 790.80 лева в брутен размер. Ищецът претендира сумата 785.80 лева. Нене направил изменение на иска, съобразно заключението.

 

         При така установената фактическа обстановка съдът приема от ПРАВНА СТРАНА следното:                       

От събраните по делото доказателства се установява, че между страните е съществувало трудово правоотношение, което е било прекратено на 04.05.2016 год.

При преценка на обстоятелствата по делото, установени с допустими доказателства, съдът намира, че е налице неизпълнение от страна на ответника на задължението му за заплащане на обезщетение за неспазено предизвестие в размер на 790.80 лева, но тъй като липсва изменение на иска чрез увеличаване на претенцията, съдът дължи произнасяне само до заявения размер 785.80 лева.

 На основание чл. 326, ал. 2 от КТ срокът за предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по- дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Сключеният между страните договор е безсрочен, а в него е уговорено 3- месечно предизвестие при едностранно прекратяване.

На основание чл. 220, ал. 1 от КТ страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди изтичане на срока на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието. Уговореният между страните тримесечен срок е започнал да тече на 01.04.2016 год.- датата, на която работникът е подал заявление за прекратяване на трудовото правоотношение, а то е прекратено на 04.05.2016 год., следователно за остатъка от периода на предизвестието от 05.05.2016 год. до 30.06.2016 год. ответникът дължи обезщетение на ищеца.

По делото не е доказано ищецът да е получил дължимата сума от ответника.

Предвид изложеното, съдът счита, че предявеният иск следва да бъде уважен, ведно със законната лихва върху главницата, считано от предявяване на иска- 19.05.2016 год. до окончателното изплащане на задължението.

На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК ответникът  дължи на ищеца направените по делото разноски в размер на 782.00 лева за платено адвокатско възнаграждение, възнаграждение на особения представител на ответника, държавна такса, депозит за възнаграждение на вещото лице и банкови такси.

Така мотивиран, Русенски районен съд, първи граждански състав

 

Р Е Ш И:

 

            ОСЪЖДА Р.И.Т.И. с ЕГН ********** да заплати на ИВ- ТУРС ЕООД, ЕИК 107566757, седалище и адрес на управление: гр. Р***, ул. Д*** К**** № ***, представлявано от Д** Н** К*** сумата 785.50 лева- обезщетение за неспазено предизвестие при прекратяване на трудовото правоотношение за периода от 05.05.2016 год. до 30.06.2016 год. в брутен размер, ведно със законната лихва върху главниците от предявяване на иска- 19.05.2016 год. до окончателното плащане на сумите.

          ОСЪЖДА Р.И.Т.И. с ЕГН ********** да заплати на ИВ- ТУРС ЕООД, ЕИК 107566757, седалище и адрес на управление: гр. Р**, ул. Д* К* № **, представлявано от Д* Н* К* сумата 782.00 лева, представляваща разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му пред Русенски окръжен съд.

 

                                                        

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: