РЕШЕНИЕ

гр. Русе, 19.07.2016г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, III гр. състав, в публично заседание на седми юли през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                             Съдия: МАЙЯ ЙОНЧЕВА

 

при секретаря           Е.Д.                                    и в присъствието на прокурора                                                                     като разгледа докладваното от съдията гр. дело №2930 по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази:

 

         Молбата е с правно основание по чл.15 от Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН).

Молителите Н.К.П. и Е.Н.П. твърдят, че ответникът е техен син, който живее с тях в собственото им жилище в с. Ряхово. От години вследствие злоупотреба с алкохол ответникът предизвиква скандали, като без повод започва да им крещи, да ги ругае вулгарно и да ги заплашва с думи, които “...не са за писане“. Ответникът не работи, само от време на време предприема дейности като “цепи“ дърва на хората, прибира им въглищата или изкоренява лозята им. Припечелените в такива случаи пари харчи за алкохол, в останалото време изнася вещи от дома им, които отново продава, за да има пари за алкохол. На 25.05.2016г. вечерта в нетрезво състояние повредил касата на вратата на кухнята и при направената му забележка от баща му започнал да вика, да крещи и да употребява лоши думи. Молят съдът да издаде заповед за защита, с която да постанови мярка по чл.5, ал.1, т.2 ЗЗДН ответникът да бъде отстранен от съвместно обитаваното жилище в с. Ряхово, общ. Сливо поле, обл. Русе, ул. “Цар Калоян” №33, за срок от 6 месеца, конкретизиран в съдебно заседание на 7.07.2016г.

Със заповед от 9.06.2016г. за незабавна защита съдът на основание чл.18 във вр. с чл.5, ал.1, т.2 ЗЗДН е отстранил ответника В.Н.К. от съвместно обитаваното жилище в с. Ряхово, общ. Сливо поле, обл. Русе, ул. “Цар Калоян” №33.

Ответникът В.Н.К. признава, че злоупотребява с алкохол, във връзка с което три пъти се е лекувал в психиатрична болница. Признава, че в нетрезво състояние вдига скандали, както и че на 25.05.2016г., прибирайки се в дома на родителите си, блъснал вратата на кухнята, при което се изкъртило парче от мазилката. С баща си не разговаря, “...за да не стават дрязги”. Иска да живее при родителите си, като заявява, че занапред няма да създава проблеми.

По делото са представени писмени доказателства.

За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

Молителите са родители на ответника, видно от представените удостоверение за раждане на ответника, издадено въз основа на акт за раждане №12/7.05.1974г. на Общински народен съвет с. Ряхово, област Русе, както и от Свидетелство за Свето кръщение №13/27.08.1977г.

Установено е по делото, че ответникът живее в дома на родителите си в с. Ряхово, че няма постоянна работа, че вследствие употреба на алкохол постоянно е пиян и в нетрезво състояние вдига скандали и буйства. На 25.05.2016г., прибирайки се късно вечерта в нетрезво състояние, започнал да буйства, блъснал вратата на кухнята, където се намирала майка му, при което се повредила касата на вратата и паднало парче мазилка.

Изложените в молбата-жалба до съда твърдения и устните обяснения на двамата молители в съдебно заседание на 7.07.2016г. за преживяванията им от съвместното съжителство с отвегника, който след употреба на алкохол е неконтролируем и ги тормози, се подкрепят от частичните му признания при разглеждане на делото.

При тези данни съдът намира, че са налице предпоставките по чл.15 ЗЗДН за издаване на заповед за защита, с която да отстрани ответника В.Н.К. от съвместно обитаваното жилище в с. Ряхово, общ. Сливо поле, обл. Русе, ул. “Цар Калоян” №33. Това е така, защото с поведението си ответникът упражнява върху родителите си психическо насилие.

На основание чл.5, ал.4 ЗЗДН съдът налага на извършителя глоба в размер на 200 лв.

Съгласно чл.11, ал.2 ЗЗДН ответникът следва да заплати 25 лв държавна такса по производството.

Молителите не претендират за разноски.

Предвид изложените съображения съдът

 

Р Е Ш И :

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за защита в полза на Е.Н.П., ЕГН ********** и Н.К.П., ЕГН **********,***, срещу В.Н.К. ***, роден на ***г., като ОТСТРАНЯВА последния от съвместно обитаваното жилище в с. Ряхово, общ. Сливо поле, обл. Русе, ул. “Цар Калоян” №33, за срок от шест месеца.

ОСЪЖДА В.Н.К. да заплати в полза на Държавата 200 лв глоба, а по сметка на Русенски районен съд да заплати 25 лв държавна такса по производството.

Решението и заповедта да се връчат на страните и на съответното районно управление на МВР по настоящия адрес на извършителя и на пострадалите лица.

Решението може да се обжалва пред Русенски окръжен съд в 7-дневен срок от връчването му.

 

                                                        Съдия: