Р Е Ш Е Н И Е

1621

                                              гр. Русе, 20.12.2016 год.

 

          В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

 

Районен съд - Русе, XIV – ти граждански състав в публично съдебно заседание на деветнадесети декември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                                              

Председател : Милен Бойчев

 

при секретаря А.Х., като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 2778 по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази:

Предявен е иск с правно основание чл. 228 ЗЗД.

Постъпила е искова молба от „Напорни тръби” АД против „Валентинос и Синове” ЕООД гр. София, в която се твърди, че съгласно договор за наем от 18.06.2015г., ищцовото дружество отдало на ответното под наем собствен недвижим имот в гр.Русе, бул. „Тутракан” № 41, представляващ складово помещение, офис и санитарни помещения, със закрита площ 116 кв.м. при месечен наем от 600 лв. без ДДС, съответно 720 лв. с ДДС.

Ответното дружество не било заплатило дължимите суми за наем по издадени и връчени му фактури №**********/01.12.2015г. за м.декември 2015г.; №**********/05.01.2016г. за м.януари 2016г.; № **********/01.02.2016г. за м.февруари 2016г. и №**********/01.03.2016г. за м.март 2016г. в общ размер на общо 2880 лева.

С писмо от 01.03.2016г. ищецът наемодател поканил ответника наемател да заплати дължимите по договора суми до 31.03.2016г., като го уведомил, че в случай, че не бъдат заплатени, писмото да се счита като едномесечно предизвестие за прекратяване на договора. Писменото предизвестие било получено с обратна разписка на 12.03.2016 година. С изтичането на срока на предизвестието, договорът бил прекратен считано от 01.05.2016г, тъй като ответникът не бил заплатил посочените по-горе суми, дължими за наем. 

При подписване на договора ответното дружество било внесло безлихвен депозит в размер на едномесечен наем от 720 лв., с който ищецът прихванал задължението за заплащане на наема за м.април 2016г., като ответникът продължавал да дължи неизплатените наеми по посочените фактури. С оглед на изложеното, ищцовото дружество иска да бъде постановено съдебно решение, с което ответното дружество да бъде осъдено да му заплати сумата от 2880 лева, представляваща неплатен наем за месеците декември 2015 г., януари, февруари и март 2016 г. по описаните фактури, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното им плащане. Претендират се и направените по делото разноски.

В срока по чл.131 ГПК, ответното дружество не е депозирало становище по допустимостта и основателността на исковата молба.

Съдът намира, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение по следните съображения :

Ответникът, редовно уведомен, не представя в срок отговор на исковата молба, не се явява негов представител в първото по делото заседание и не е направено искане то да се разгледа в негово отсъствие. Ищецът е поискал при наличие на предвидените в закона предпоставки постановяване на неприсъствено решение.

На страните са указани и последиците от неспазване сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание. В частност, на ответника са указани последиците от неподаване на отговор на исковата молба и неявяване в съдебно заседание, както с разпореждането по чл. 131 ГПК, така и с определението по чл. 140 ГПК. Предявените по делото искове са допустими и вероятно основателни, с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените към нея писмени доказателства.

От представените към исковата молба договор, фактури и обратни разписки за връчването им на ответното дружество, се установява наличието на твърдяното в исковата молба наемно правоотношение между страните, както и дължимите от ответника суми за наем. Липсата на възражение от страна на ответното дружество и оспорване на представените доказателства и направените въз основа на тях искания, дава основание да се приеме, че предявеният иск е вероятно основателен, а именно, че представените фактури не са заплатени и претендираните суми в настоящото производство са дължими.

Предвид изложеното, съдът намира, че са налице всички предвидени в закона предпоставки за постановяване на неприсъствено решение и молбата в този смисъл от страна на ищеца следва да бъде уважена. Съгласно чл. 239 ал.2 ГПК решението не се мотивира по същество, а се основава на наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение.

С оглед изхода на спора и на основание чл. 78, ал.1 ГПК, в полза на ищеца следва да се присъдят направените от него разноски по делото в общ размер на 633,60лв.

Така мотивиран, районният съд

 

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА „ВАЛЕНТИНОС И СИНОВЕ” ЕООД, ЕИК203467655, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Три уши” №3, ет.1, представлявано от управителя Валентинос Лемесос Панарету, да заплати на „НАПОРНИ ТРЪБИ” АД, ЕИК117010384 със седалище и адрес на управление гр. Русе, бул. „Тутракан” №41, представлявано от изп. директор Христофор Томов сумата от 2 880 лв., представляваща неплатен наем по фактури: №**********/01.12.2015г. за м.декември 2015г.; №**********/05.01.2016г. за м.януари 2016г.; № **********/01.02.2016г. за м.февруари 2016г. и №**********/01.03.2016г. за м.март 2016г., ведно със законната лихва върху нея, считано от 18.05.2016г. до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА „ВАЛЕНТИНОС И СИНОВЕ” ЕООД, ЕИК203467655, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Три уши” №3, ет.1, представлявано от управителя Валентинос Лемесос Панарету, да заплати на „НАПОРНИ ТРЪБИ” АД, ЕИК117010384 със седалище и адрес на управление гр. Русе, бул. „Тутракан” №41, представлявано от изп. директор Христофор Томов сумата от 633,60 лв.  разноски за настоящото производство.

Решението на основание чл. 239, ал.4 ГПК е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                Районен съдия: