РЕШЕНИЕ

гр. Русе, 11.11.2016 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, III гр. състав, в публично заседание на тринадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                  Съдия: МАЙЯ ЙОНЧЕВА

 

при секретаря           Е.Д.                                         и в присъствието на

прокурора                                                                            като разгледа докладваното от съдията гр. дело №2720 по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази:

 

         Исковете са с правно основание по чл.79 във вр. с чл.258 ЗЗД и по чл.86 ЗЗД.

         Ищецът ЕТ “Мехстил - Мехмед Кадир” гр. Кубрат, представляван от М К К, чрез процесуалния си представител твърди, че в началото на месец септември 2015г. се е договорил с ответното дружество да изработи на ишлеме определено количество панталони с негови материали срещу предложена цена за един изработен панталон без хастар 7 лв. В хода на изпълнението ответното дружество на два пъти променяло едностранно уговорката, като изисквало допълнително изработените панталони да са с хастар и агрифки, без да се променя цената за брой изработено изделие. Предвид промяната на условията и появата и на други несъответствия в уговореното предал на служител на ответника със саморъчно написан приемо-предавателен протокол 593 бр. изработени панталони, за което е издадена фактура №51/15.10.2015г. за заплащане на сумата 4388 лв. До настоящия момент възложителят не е заплатил изработеното. Моли съдът да осъди ответника да му заплати сумите 4388 лв неплатено възнаграждение по договор за изработка на 593 бр. панталони, заедно със законната лихва от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по ч. гр. д. №1133/2016г. на РРС (прекратено) до окончателното изплащане и 169.69 лв мораторна лихва за периода от 15.10.2015г. до 1.03.2016г., съобразно молба вх. №23249/7.06.2016г. за изменение на иска чрез изменение на петитума (преминаване от установителен към осъдителен иск). Претендира разноските по делото.

         Ответникът “Летисия 2012” ЕООД, представляван от управителя П П Я, не е взел становище по иска, не се явява в съдебно заседание при разглеждане на делото и не се представлява.

По делото са представени писмени доказателства, приложено е ч. гр. дело №1133/2016г. на РРС (прекратено) и е прието заключение на икономическа експертиза.

         За да се произнесе, съдът съобрази следното:

Съгласно сключен през месец септември 2015г. между страните по делото устен договор, ищецът се е задължил да изработи на ишлеме определено количество панталони с материали на възложителя. Възложителят “Летисия 2012” ЕООД се задължил да заплати на изпълнителя уговорена цена 7 лв за един изработен панталон без хастар. С опис на 15.10.2015г. изработените панталони, подробно описани по брой и операции, били предадени срещу подпис “предал“ и подпис на приелия от страна на възложителя (л.8). Въз основа на него ЕТ “Мехстил - Мехмед Кадир”  издал фактура №51/15.10.2015г. на стойност 4388 лв, подписана от представител на ответника (л. 30).

Изложеното се установява, както от посочените писмени доказателства - опис и фактура, също и от заключението на експертизата, потвърдено устно от вещото лице в съдебно заседание на 13.10.2016г.

От заключението на експертизата се установява, че фактура №51/15.10.2015г. е осчетоводена през месеца, през който е издадена в счетоводството на едноличния търговец - ищеца и в счетоводството на дружеството-ответник, както и че по нея няма извършено плащане от “Летисия 2012” ЕООД, като задължението е в размер на 4388.00 лв.

Ответникът не е оспорил задължението си към ищеца в размер на 4388.00 лв

         При така установеното от фактическа страна и с оглед съществуващата безспорност досежно дължимостта на претендираната сума, съдът намира, че искът е основателен и следва да бъде уважен в размер на сумата 4388 лв, дължима по фактура №51/15.10.2015г., заедно със законната лихва, считано от 28.04.2016г. - датата на предявяване на иска до окончателното изплащане. Тъй като заявителят (ищецът) не е представил доказателства пред заповедния съд за предявяване на иска за установяване на вземането си в едномесечен срок, съдът е обезсилил заповедта за изпълнение на парично задължение, издадена по гр. д. №1133/2016г. и е прекратил производството по гр. д. №1133/2016г. на РРС. Поради това в случая не намира приложение разпоредбата на чл.422, ал.1 ГПК, след като не е спазен срока по чл.415, ал.1 ГПК.

                При неизпълнение на парично задължение, съгласно чл.86 ЗЗД, ответникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата. От заключението на експертизата се установява, че лихвата за забава върху задължението по фактура №51/15.10.20152г. е в размер на 167.32 лв за периода от 16.10.2015г. до 1.03.2016г. Искът за заплащане на лихва за забава е основателен и следва да бъде уважен в този размер, а за разликата до предявения размер - 169.69 лв да бъде отхвърлен.

         Съгласно чл.78, ал.1 ГПК, ответникът следва да заплати на ищеца 594.32 лв разноски по делото, от които 134.32 лв за държавна такса, 160 лв възнаграждение за вещо лице и 300 лв адвокатско възнаграждение, съгласно представен списък по чл.80 ГПК.

         Мотивиран така, съдът

 

Р Е Ш И :

 

         ОСЪЖДА “Летисия 2012” ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. Русе, ул. “Левента“ №7, представлявано от управителя П П Я, ЕИК 202176116 да заплати на ЕТ “Мехстил - Мехмед Кадир” със седалище и адрес на управление в гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. “Назъм Хикмет” №32, представляван от М К К, ЕИК 201676290, сумите 4388 лв, дължима по фактура №51/15.10.2015г., заедно със законната лихва, считано от 28.04.2016г. до окончателното изплащане и 167.32 лв обезщетение за забава за периода от 16.10.2015г. до 1.03.2016г., както и 594.32 лв разноски по делото.

         ОТХВЪРЛЯ иска по чл.86 ЗЗД за разликата над 167.32 лв до 169.69 лв.

Решението подлежи на обжалване пред Русенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                            Съдия: