Р Е Ш Е Н И Е №1158

гр.Русе, 30.09.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                   РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, II-ри  граждански състав, в публичното съдебно заседание на 27-ми септември, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН ПЕТРОВ

 

                   при секретаря Т.П., като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 2586 по описа за 2016г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

                   Ищецът К.М.Д. *** твърди че е потребител на ел.енергия и като абонат е в договорни отношения с ответика за продажба на ел. енергия за имот, находящ се в гр. Русе. Твърди, и че бил уведомен от ответното дружество, че след извършена проверка на електромера му, е установена грешка в измерванията, в резултат на което е извършена корекцията на количеството потребена енергия и служебно от ответника била преизчислена и коригирана сметката за електроенергия на стойност 627.58лв.  Заявява, че не е потребил начислената електроенергия. Моли съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника, че не дължи сумата от 627.58лв., представляваща корекция за количеството електроенергия, доставена за имот, находящ се в гр. Русе. Претендира направените по делото разноски.  

                   Ответникът „Енерго-Про Продажби” АД оспорва изцяло предявения иск. Моли искът да бъде отхвърлен, претендира разноски.

                   От събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

                   По делото не се спори, че ищецът е потребител на ел.енергия с адрес гр. Русе,  бл.”С. п....абонатен № 0102405135 и клиентски № 1700007951, че страните имат сключен договор за продажба и съответно за доставка на ел.енергия при общи условия. На 15.03.2016г. е била извършена проверка от служители на “Енерго Про Мрежи” АД на СТИ, при която било констатирано, че има отклонение в точността на измерването на потребяваната електроенергия. За установеното бил съставен Констативен протокол  от служители на “Енерго Про мрежи” АД и подписан от двама свидетели, извършен бил демонтаж на СТИ и на негово място бил монтиран нов уред. Съгласно заключението на Констативен протокол на Българският институт по метрология, ГД”МИУ”, РО-Русе е осъществен достъп до вътрешността на електромера, налице е допълнителна платка с елементи,запоена към схемата на електромера и  електромера не съответства на одобрения тип. Въз основа на тази метрологична експертиза била извършена справка за корекция на сметка на основание чл.48, ал.1, т.1б от ПИКЕЕ, № 38229/31.03.2016г., и е издадена фактура на стойност 627.58лв., като абоната е поканен да  заплати тази сума.

                   От заключението на изготвената по делото съдебно-техническа експертиза, се установява, че чрез процесния СТИ, за който е установено, че не съответства на одобрения тип и е констатиран достъп до вътрешността на електромера със свързано допълнително устройство към схемата, не е била измервана цялата потребена от ищеца- абонат електроенергия в периода от 17.12.2015г.до 15.03.2016г. Следователно е била нарушена функционалността на СТИ. Точни са извършените математически изчисления, като допълнително начисленото количество електроенергия по извършената корекционна процедура, съгласно правилата на чл.48, ал.1, т.1б от ПИКЕЕ, общо за целия процесен период – 90 дни, е 4488 квт.ч. на стойност  627.58лв. с ДДС.Вещото лице посочва и че количеството ел.енергия, определено в справката за корекция може да бъде доставено на абоната.

                   След преценка на събраните по делото доказателства, съдът прави следните правни изводи:

                   Предявеният иск е с правно основание чл.124, ал.1 ГПК. Условия за надлежното му упражняване е наличието на извънсъдебен спор между страните за дължимостта на процесните суми, без да е необходимо по отношение на същите да е инициирано принудително събиране. В настоящия случай интересът на ищеца произтича от качеството му на потребител и обвързана с Общите условия на ответника, регламентиращи възможност за едностранното коригиране на сметката за потребена електроенергия в имота й. По изложените съображения предявеният отрицателен установителен иск е процесуално допустим и съдът дължи произнасяне по същество на спора.

                   Възможност за корекция на сметката за доставена електрическа енергия /преди изменението на ЗЕ и приемането на ПИКЕЕ/ е налице, в случаите на доказано от доставчика въздействие върху СТИ от страна на потребителя, което последният се е задължил по силата на договора да не осъществява. В случая за абоната е налице задължение за бездействие, поради което в доказателствена тежест на ответника е да установи неправомерно действие от страна на ищеца.

                    По делото категорично е установено от съставения протокол за техническа проверка от 15.03.2016 г., носещ подписи на двама свидетели и ползващ се с регламентираната в чл.180 ГПК доказателствена сила, с извършената метрологична частна експертиза и от заключението на съдебно-техническата експертиза, че е налице намеса в схемата на електромера, отчитащ доставената на потребителя ел.енергия. Осъществен е достъп до вътрешността на електромера и е запоено допълнително устройство във вътрешната схема на електромера, в резултат на което СТИ не отговаря на одобрения тип. По делото не е установен точния момент на намесата, но  начислената ел. енергия е съобразена с нормите на ПИКЕЕ и е установена техническата възможност за реално доставяне на начислената електрическа енергия.

                   При тези доказателства следва да се приема, че електро- разпределителното предприятие е доказало осъществено действие -монтиране на допълнително устройство, което има за резултат неточно измерване на консумираната ел. енергия. Налице е виновно поведение на потребителя, чрез осъществено въздействие върху СТИ, което представлява неизпълнение на договорните му задължения, поради което следва да се ангажира отговорността му за заплащане на електрическата енергия за исковия период.

                   Корекцията на сметката на абоната е извършена не съобразно ОУ, а съобразно правилата, визирани в чл.48 от ПИКЕЕ и е в установения с експертизата размер. С оглед на това за ищеца е налице валидно задължение за плащане на процесната сума, което обуславя неоснователност на иска за установяване на нейната недължимост.

                   Отделно от изложеното, следва да се отбележи, че съобразно действащите към момента на проверката нормативни актове е налице основание за корекция на сметката на абоната и при липса на доказателства за виновно поведение от негова страна.Въз основа на законова делегация, регламентирана в чл.83, ал.2 ЗЕ са приети Правила за измерване на количество електрическа енергия. Същите имат характер на подзаконов нормативен акт, регламентиращ правото на доставчика да извърши корекция на сметките на крайните потребители на електрическа енергия. Правилата регламентират условията и редът за установяване на случаите на неизмерена, неправилно и / или неточно измерена ел. енергия и начините на извършване на корекция на количеството електрическа енергия- чл.1, ал.1, т. 6 от ПИКЕЕ. Съгласно раздел VІІ от ПИКЕЕ, СТИ подлежат на проверка. Субективното право на ответника да извърши корекция на сметката на потребителя възниква в случаите, когато при извършване на проверката по чл.41 от ПИКЕЕ се установи грешка над допустимата съгласно Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, както и в случаите на неправилно или неточно измерване или неизмерване и когато не е известен момента, от който СТИ не отчита точно потребената ел. енергия. В раздел ІХ от ПИКЕЕ са регламентирани случаите и начините за извършване на корекция на сметките, като в доказателствена тежест на ответника е да ги установи.Разпоредбата на чл.47, ал.1 от ПИКЕЕ сочи, че при извършването на проверка следва да се състави констативен протокол. За да притежава същият визираната в закона доказателствена сила и да съставлява доказателство за наличие на  случай на неизмерена, неточно и/ или неправилно измерена ел. енергия констативният протокол следва да отговаря на изискванията визирани в чл.47, ал.2-3 от ПИКЕЕ.

                   В настоящият случай съставеният от служителите на оператора констативен протокол отговаря на изискванията за форма, тъй като е подписан от двама свидетели и има визираната в закона доказателствена сила. Въз основа на същият може да се обоснове извод, че е налице случай на неизмерена, неточно или неправилно измерена ел. енергия, поради което е налице заявеното основание  за дължимост на процесната сума.

„Енерго-Про Продажби” АД е установило по предвидения в закона начин възникване на правото да извърши корекция на сметката на потребителя, което обуславя неоснователността на предявеният иск за установяване на нейната недължимост.

                   С оглед на гореизложеното за ищеца е налице валидно задължение за плащане на процесната сума, което обуславя неоснователност на иска за установяване на нейната дължимост. Като неоснователен искът следва да бъде отхвърлен изцяло.

                   В тежест на ищеца са направените от ответника разноски в размер на сумата от 560.00 лв.-заплатени адв.възнаграждение и възнаграждение на вещо лице, съобразно представения по делото списък на разноските по чл.80 ГПК.

                    Мотивиран така, съдът 

 

Р Е Ш И :

 

                   ОТХВЪРЛЯ предявения от К.М.Д., ЕГН: ********** ***, отрицателен установителен иск, с който иска да се признае за установено по отношение на  „Енерго-Про Продажби”АД, ЕИК 103533691, че не дължи сумата от 627.58 лв., представляваща коригирана цена на консумирана електрическа енергия за периода от 17.12.2015г.до 15.03.2016г., начислена по партида с абонатен № 0102405135 и клиентски № 1700007951, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

                   ОСЪЖДА К.М.Д., ЕГН:********** *** да заплати на „Енерго-Про Продажби”АД, ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул.” Владислав Варненчик ” № 258, Варна-Таурс-Г, представлявано от П. С. С. и Б. Д. П.  сумата от 560.00 лв.- направени по делото разноски.

                   Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Русенски окръжен съд. 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: