Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1419

 

гр.Русе, 11.11.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, осми граждански състав, в публичното съдебно заседание на дванадесети октомври, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАЙЛО ИВАНОВ

 

при секретаря С. К., като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 2292 по описа за 2016г., за да се произнесе, съобрази следното:

Ищецът „Гаранционен фонд” със седалище и адрес на управление: гр.С, ул.”Г И” № , ет., представляван от изпълнителния директор и председател на УС Б И М, твърди, че на основание чл.288а, ал.1, т.1 от КЗ, изплатил по щета № 12-0023/08.02.2011г. на Националното бъро на българските автомобилни застрахователи в качеството му на компенсационен орган, на 21.04.2011г. сумата от 4 132.67 лева като парична равностойност на 2 113.00 евро и разходи по обработка на щетата в размер на 85.50 лева. Тези суми са във връзка с изплащане в полза на Г К И, живущ в гр.К, РГ, на обезщетение за имуществени вреди по лек автомобил „Р” с ДК № АК и неимуществени вреди на същото лице от ПТП, настъпило в 20.15 часа на 10.02.2010г. на км.1 от магистрален път Месини-Мелигула, РГърция. Причинител на вредите бил ответникът, който управлявал лек автомобил „Д” с ДК № Р  АХ, поради употреба на алкохол и неразрешено изпреварване при недостатъчно разстояние от насрещния автомобил, навлязъл в лентата за движение от Мелигула къв Месини, където ударил челно лек автомобил „Р” на Г К И, като при това причинил на лицето освен имуществените вреди и болка в областта на слепоочието и челото. В нарушение на чл.259, ал.1 от КЗ /отм./ Н.Б. управлявал процесния автомобил, без да има за него сключена задължителна застраховка “Гражданска отговорност”. С регресна покана поканил ответника да възстанови платеното от ищеца, но до настоящия момент лицето не е погасило задължението си. Поради това моли съда да постанови решение, с което да осъди Н.Б., да му заплати сумата от 4 218.17 лева, представляваща изплатените от Гаранционен фонд суми във връзка с изплащане в полза на Г К И, живущ в гр.К, РГ, на обезщетение за имуществени вреди по лек автомобил „Р” с ДК № АК и неимуществени вреди на същото лице от ПТП, настъпило в 20.15 часа на 10.02.2010г. на км.1 от магистрален път Месини-Мелигула, РГърция, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска до окончателното й изплащане. Претендира и направените по делото разноски.

Съдът, като взе предвид изложените от ищеца в исковата молба фактически обстоятелства, на които основава претенцията си и формулирания петитум, квалифицира правно предявения иск по чл.288а, ал.3 във вр. с чл.288, ал.12 от КЗ /отм./, сега чл.559, ал.3 във вр.с чл.561 от КЗ.

            Ответникът Н.Й.Б. в съдебно заседание признава изцяло предявения иск.

            Съдът като взе предвид, че ответникът признава изцяло предявения иск, намира, че са налице предпоставките на чл.237, ал.2 от ГПК и следва да бъде постановено решение без да се коментира спора по същество, като иска следва да се уважи изцяло, основаващ се на признанието на ответника. Поради това Н.Б. следва да бъде осъден да заплати на ищеца сумата от 4 218.17 лева, представляваща изплатените от Гаранционен фонд суми във връзка с изплащане в полза на Г К И, живущ в гр.К, РГ, на обезщетение за имуществени вреди по лек автомобил „Р” с ДК № АК и неимуществени вреди на същото лице от ПТП, настъпило в 20.15 часа на 10.02.2010г. на км.1 от магистрален път Месини-Мелигула, РГърция. Върху главницата следва да се присъди и законна лихва считано от датата на предявяване на иска – 25.04.2016г. до окончателното й изплащане.

            На основание чл.78, ал.1 от ГПК и предвид уважаването на предявения иск, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по делото разноски в размер на 168.73 лева – заплатена държавна такса за производството по делото.

            Мотивиран така и на основание чл.237, ал.2 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И :

 

            ОСЪЖДА Н.Й.Б. ***, с ЕГН: **********, да заплати на „Гаранционен фонд” със седалище и адрес на управление: гр.С, ул.”Г И” № , ет., ЕИК 121446665, представляван от изпълнителния директор и председател на УС Б И М, сумата от 4 218.17 лева /четири хиляди двеста и осемнадесет лева и седемнадесет стотинки/, представляваща изплатени суми във връзка с изплащане в полза на Г К И, живущ в гр.К, РГ, на обезщетение за имуществени вреди по лек автомобил „Р” с ДК № АК и неимуществени вреди на същото лице от ПТП, настъпило в 20.15 часа на 10.02.2010г. на км.1 от магистрален път Месини-Мелигула, РГърция, ведно със законната лихва върху главницата считано от 25.04.2016г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 168.73 лева /сто шестдесет и осем лева и седемдесет и три стотинки/ - направени по делото разноски.

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Русенски окръжен съд.

 

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: