РЕШЕНИЕ

 

гр. Русе, 01.12.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, първи граждански състав в публично заседание на  осми декември две хиляди и шестнадесета година в състав:

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА

 

при секретаря Б.Г. разгледа докладваното от съдията гр. дело №  1970 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание чл. 207, ал. 1, т. 2 от КТ от ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД против Л.Х.М.. Ищецът твърди, че по силата на сключен трудов договор № 4761/14.11.2012 г. между него и ответника, той изпълнявал длъжността „**************". Във връзка с изпълнение на трудовите задължения, на работника били зачислени движими вещи,собственост на дружеството, сред които: Айпад с инвентарен номер 24764, калъф за Айпад с инвентарен номер 27628 и дата карта с номер 0879216442. На 19.09.2014 г. било установено, че ответникът не може да представи предоставените му вещи, за което бил съставен констативен протокол от същата дата, подписан и от М.. Няколко дни по- късно, на 24.09.2014 г. ответникът подал молба за прекратяване на трудовия договор и същият бил прекратен по взаимно съгласие, считано от 24.09.2014 г. със заповед № 222 от 24.09.2014 г.

Ищецът  оценява паричната равностойност на липсващите вещи, съобразно направеното измемение на иска, на 628.75 лева след извършено прихващане на дължими от работодателя 82.25 лева. Претендира се и мораторна лихва върху главницата за периода от датата на откриване на липсата- 19.09.2014 г. до 10.04.2016 г. в размер на 99.74 лева. Ищецът също моли да му бъде присъдена законна лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на делото до окончателното изплащане, както и направените по делото разноски.

Ответникът чрез своя особен представител е подал отговор, но извън срока по чл. 131 от ГПК.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, приема за установено от ФАКТИЧЕСКА СТРАНА следното:

Л.Х.М. е бил в трудово правоотношение ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД по силата на трудов договор № 4761/14.11.2012 год. Заемал длъжността „***************" до 24.09.2014 год., когато било прекратено, на която дата е връчена и заповед № 222/24.09.2014 год.

В констативен протокол от 19.09.2014 год. е установена липса на зачислените на работника Айпад с инвентарен номер 24764, калъф за Айпад с инвентарен номер 27628 и дата карта с номер 0879216442.

От приетата и неоспорена от страните експертиза се установява, че от стойността на Аpple iPаd 2 Wi-FI + 3G 16gb white с инвентарен № 24764, заприходен на 05.04.2012 год. е 670.00 лева, а стойността на калъф за Айпад с инвентарен номер 27628, заприходен на 13.08.2012 год. е 41.00 лева. СИМ карта с номер 0879216442 е без стойност. Общо стойността на движимите вещи към датата на прекратяване на трудовото правоотношение е 711.00 лева

Мораторната лихва върху главницата за периода от датата на откриване на липсата- 19.09.2014 г. до 10.04.2016 г. на основание чл. 162 от ГПК съдът определя на 99.74 лева.

          При така установената фактическа обстановка съдът приема от ПРАВНА СТРАНА следното:                       

Установи се от приетите по делото писмени доказателства, че между страните е съществувало трудово правоотношение, което е било прекратено на 24.09.2014 год.

При преценка на обстоятелствата по делото, установени с допустими доказателства, съдът намира, че е налице неизпълнение от страна на ответника на задължението му да върне на работодателя зачислените му движими вещи. С оглед тежестта си на доказване ответникът не е ангажирал доказателства да е предал вещите на ищеца.

Страните са направили искания за присъждане на разноски. Ищецът е направил такива в размер на 845.00 лева. Съобразно изхода от делото, направените от ищеца разноски на основание чл. 78, ал. 1 следва да бъдат заплатени от ответника.

Така мотивиран, Русенски районен съд, първи граждански състав

 

Р Е Ш И:

ОСЪЖДА Л.Х.М., ЕГН ********** да заплати на ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД, ЕИК 117047646, седалище и адрес на управление: гр. Р*, бул. Т* № **, представлявано от прокуриста В* П* П* сумата 628.75 лева, представляваща стойността на зачислени на ответника движими вещи: Аpple iPаd 2 Wi-FI + 3G 16gb white с инвентарен № 24764, заприходен на 05.04.2012 год., калъф за Айпад с инвентарен номер 27628, заприходен на 13.08.2012 год. и СИМ карта с номер 0879216442, ведно със законната лихва върху главницата от предявяване на иска- 13.04.2016 год. до изплащане на задълженията, както и 99.74 лева- мораторна лихва върху главницата за периода от датата на откриване на липсата- 19.09.2014 г. до 10.04.2016 г.

          ОСЪЖДА Л.Х.М., ЕГН ********** да заплати на ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД, ЕИК 117047646, седалище и адрес на управление: гр. Р*, бул. Т* № *, представлявано от прокуриста В* П* П* сумата 845.00 лева, представляваща разноски по делото.

          Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му пред Русенски окръжен съд.

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: