РЕШЕНИЕ

гр.Русе, 23.11.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IX гр. състав, в публично заседание на двадесет и пети октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                           Районен съдия: ВАСИЛ ПЕТКОВ

 

при секретаря Д.В. като разгледа докладваното от съдията гр. дело 1951 по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази

 

Ищeца В.Р.И. твърди, че с ответника И. С. И. са съпрузи, сключили граждански брак на 29.01.2010г. От брака си имат едно ненавършило пълнолетие дете- В. И. И., родено през 2009 година. Брачните отношения на страните се влошили. Ответникът често играел хазартни игри и пилеел семейни пари, а от 2015 година се установил да живее в Лондон. Ищцата счита, че бракът е дълбоко и непоправимо разстроен и иска да бъде прекратен с развод по вина на ответника и на нея да се предостави упражняването на родителските права, да се определи режим на лични отношения между бащата и детето и ответникът да бъде осъден да заплаща издръжка на детето в размер на 200 лева месечно от предявяването на исковата молба. Ищцата иска да й бъде предоставено ползването на семейното жилище и да възстанови предбрачното си фамилно име. 

Ответника е съгласен да се разведе, но оспорва вината си за разстройството на брака и размера на претендираната издръжка. Предлага сключване на споразумение по чл. 51 от Семейния кодекс.

В съдебно заседание ищцата оттегля искането за произнасяне по вината и претендира издръжка на детето от 01.10.2016г, като намалява размера на претенцията от 200 на 130 лева месечно.

Предявеният иск за развод, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака е с правно основание чл. 49 от СК, като е съединен обективно с исковете по чл. 322 ал.2 от ГПК .

         След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното:

На 29.01.2010г. страните по делото са сключили граждански брак, видно от удостоверение от същата дата (л.3), като съпругата е приела фамилното име И..

На 08.04.2009г. от брака на страните е родено детето В. И. И..

В.И. работи по трудов договор с месечно възнаграждение в размер на 900 лева, а нетното й възнаграждение през последните 12 месеца е в размер на 840 лева месечно, видно от приложеното удостоверение (л.43).  

С отговора на исковата молба ответникът признава разстройството на брака, предвид което съдът приема този факт за установен.  Съпрузите са трайно разделени, между тях са прекъснати всякакви духовни, емоционални и биологични връзки. Преустановени са общите грижи за семейството, страните нямат общо домакинство, липсва взаимно уважение.  Бракът е лишен от съдържание, съществува само формално и следва да бъде прекратен с развод. Изложените обстоятелства налагат извода, че бракът между съпрузите следва да бъде прекратен с развод.

 

Вина:

Съдът не се произнася по въпроса за вината, тъй като няма такова направено искане.

 

Семейно жилище:

Семейно жилище, представляващо едностаен апартамент в гр. Русе, кв. „З. ..” бл. „П.“, вх... ет... следва да се предостави на В.И. и детето, каквото е общото искане и на двете страни.

 

Фамилно име:

След прекратяване на брака ответницата ще възстанови предбрачното си  фамилно име С. съгласно заявеното от нея в исковата молба.

 

Родителски права:

Родителските права по отношение на  детето В. И. И., ЕГН ********** следва да се предоставят на майката. Това съответства на фактическото положение в момента, и е в интерес на детето вземайки предвид неговата възраст. Освен това и двамата родители считат, че родителските права следва да се упражняват от майката. Местоживеенето на детето следва да се определи при майката в гр. Русе.

 

Режим на лични отношения:

Майката не сочи подходящия според нея режим на лични отношения между детето и бащата. В.И. не оспорва и предложения от бащата режим на лични отношения, поради което съдът се съобразява с неговото искане и режимът на лични отношения ще бъде: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10 часа в събота до 17 часа в неделя, първата половина от коледната и великденската ваканция и 20 дни през лятото, които не съвпадат с годишния отпуск на майката.

Издръжка:

Родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца безусловно- независимо дали са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Размерът на издръжката се определя от нуждите на лицето, което има право да я получава и възможностите на този, който е длъжен да я дава. Детето В. И. И. е на 7 години и половина. По делото не се събраха доказателства за доходите на бащата, поради което съдът приема, че същият може да реализира доходи в размер на поне минимална работна заплата за страната. Майката има чист доход в размер на около 840 лева месечно. Като се съобразят нуждите на детето и възможностите на родителите съдът намира, че бащата следва да заплаща 130 лева месечна издръжка считано от 01.10.2016г. съгласно направеното искане.

Разноски:

Ищцата не претендира разноски и по делото не се установява вина, поради което разноските следва да останат така както са направени, държавната такса по допускане на развода следва да се заплати от съпрузите по равно, а държавната такса върху определената издръжка се дължи от ответника, като лице дължащо издръжка.  По изложените съображения съдът

 

Р Е Ш И

 

        ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД гражданският брак между И.С.И.  с ЕГН **********, с адрес *** и В.Р.И., ЕГН ********** със съдебен адрес *** сключен на 29.01.2010г. в гр. Русе с акт № 0019 от същата дата, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака.

  ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака жената да носи фамилното име С..

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето В. И. И., ЕГН ********** на майката В.Р.И., ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето В. И. И.,***.

 ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между И.С.И.  с ЕГН **********  и детето В. И. И., ЕГН ********** всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10 часа в събота до 17 часа в неделя, първата половина от коледната и великденската ваканция и 20 дни през лятото, които не съвпадат с годишния отпуск на майката.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище представляващо апартамент на адрес гр. гр. Русе, кв. „З...” бл. „П.“, вх... ет... на В.Р.И., ЕГН ********** и детето В. И. И..

ОСЪЖДА И.С.И.  с ЕГН ********** да заплаща на детето В. И. И., ЕГН **********, чрез неговата майка В.Р.И., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 130 лева считано от 01.10.2016г. до настъпване на обстоятелства водещи до нейното изменение или отмяна, със законната лихва за всяка просрочена вноска.

ОСЪЖДА И.С.И.  с ЕГН ********** да заплати по сметка на РРС държавна такса в размер на 207,20 лева.  

ОСЪЖДА В.Р.И., ЕГН **********, да заплати по сметка на РРС държавна такса в размер на 20 лева.

Решението може да се обжалва пред Русенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

На основание чл. 242 ал.1 от ГПК допуска предварително изпълнение на решението в частта за издръжката. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение може да се обжалва пред Русенски окръжен съд в седмичен срок от връчването му на страните

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/