Р Е Ш Е Н И Е

 

 

                                     гр.Русе, 06.12.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, шести граждански състав, в публично съдебно заседание на шести декември, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                                                            

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА БАЛДЖИЕВА

 

при участието на секретаря Г.Г., като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 1673 по описа за 2016г., за да се произнесе, съобрази следното:

Ищецът „Еконт Експерс” ООД твърди, че на 19.06.2014г. бил сключил договор с ответното дружество за куриерски  и пощенски услуги с отложено плащане, по силата на който се задължил да извършва куриерски услуги на ответника, който следвало да заплаща цената на същите  след издаване на фактура от куриера в края на всеки календарен месец и получаването й от клиента , но не по-късно от 5-то число на следващия месец.

Твърди още, че за периода от м.юни 2014г. до м.февруари 2016г. вкл., в качеството си на пощенски оператор е извършил куриерски услуги на ответника , за които са издавани съответните фактури, като до настоящия момент ответника не бил изпълнил задължението си да заплати предоставените му куриерски услуги по фактури, както следва: фактура № 1089003170/31.12.2015г. за сумата от 855.07лв.; фактура № 1089003370/31.01.2016г. за сумата от 61.14 лева и фактура № 1089003447/09.02.2016г. за сумата от 26.22 лева. Ответникът им дължал главница в размер на 942.43 лева, която до настоящия момент не била заплатена.

Претендира съдът да осъди ответника „Е-БРОКЕР” ЕООД, гр.София да заплати сумата в размер от 942.43лв., представляваща незаплатена цена на пощенски услуги, ведно със законната лихва върху сумата, считано от завеждане на делото до окончателното им изплащане. Претендира и направените по делото разноски.

Прави искане по чл. 238, ал. 1 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника, при условията на евентуалност, в случай, че ответникът не оспори исковете; не подаде отговор срещу исковата молба; не се яви и не направи искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

Съдът, като взе предвид наведените в исковата молба обстоятелства и формулирания петитум квалифицира правно предявения иск по чл.79 от ЗЗД, и чл.86 ЗЗД.

В законоустановеният едномесечен срок ответникът „Е-БРОКЕР” ЕООД, гр.София не е подал отговор на исковата молба по чл. 131 от ГПК, не се явява в първото заседание по делото и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

            Ищцовата претенция следва да бъде уважена, предвид обстоятелството, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение по реда на чл.238 от ГПК.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК в тежест на ответника са направените от ищеца деловодни разноски в размер на 410,00лв.

По изожените съображения съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА „Е-БРОКЕР” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Красно село, ул.”Церова гора”, №12-14, магазин №4, ЕИК:130041153, да заплати на ЕКОНТ ЕКСПРЕС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Русе, бул.”Тутракан”, №11, ЕИК:117047646, представлявано от прокуриста Валентин Петров Пенчев сумата в размер на 942.43 лева, представляваща задължения по фактури: фактура № 1089003170/31.12.2015г. за сумата от 855.07лв.; фактура № 1089003370/31.01.2016г. за сумата от 61.14 лева и фактура № 1089003447/09.02.2016г. за сумата от 26.22 лева, ведно със законната лихва върху главницата, считано 28.03.2016г. до окончателното изплащане на сумите, както и сумата в размер на  410,00 лева - разноски по делото.

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: