РЕШЕНИЕ

гр. Русе, 18.11.2016г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, III гр. състав, в публично заседание на двадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                              Съдия: МАЙЯ ЙОНЧЕВА

 

при секретаря           Е.Д.                                       и в присъствието на

прокурора                                                                          като разгледа докладваното от съдията гр. дело №825 по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази:

 

         Искът е с правно основание по чл.226, ал.1 КЗ (отм.) във вр. с чл.45 ЗЗД.

         Ищецът И.Г.И. чрез процесуалния си представител твърди, че на 28.04.2015г. около 19.00 часа при навлизане в кръстовището на ул. “Чипровци“ и ул. “Лисец планина“ в гр. Русе пострадал при ПТП, настъпило между управлявания от него лек автомобил “Рено Туинго” с рег. №Р 9367 РМ и лек автомобил “Ауди 80” с рег. №А 6000 ВХ. Виновен за произшествието е водачът на л.а. с рег. №А 6000 ВХ Н.Х., който движейки се по ул. “Лисец планина“ не спазил правилата за предимство и при навлизане в кръстовището ударил собствения му автомобил. За произшествието съставили двустранен протокол №68365/28.04.2015г., в който описали обстоятелствата, при които е настъпило ПТП, виновният участник и причинените щети. Уведомил сектор “Пътна полиция“ при ОДМВР Русе, но от там не изпратили служители. Автомобилът, управляван от виновния водач, е застрахован за риска “Гражданска отговорност” при ответника. В резултат на произшествието на автомобила му са причинени щети, описани в два описа от 29.04.2015г. и от 4.05.2015г., съставени от служители на застрахователя. Претърпял е имуществени вреди, състоящи се в направени разноски за необходимите резервни части, материали и труд при извършване на ремонта на автомобила, които оценява на 1200 лв. Моли съдът да осъди ответника да му заплати обезщетение за имуществени вреди в резултат на настъпило застрахователно събитие по застраховка “Гражданска отговорност” на виновното лице в размер на 1200 лв, заедно със законната лихва от датата на застрахователното събитие - 28.04.2015г. до окончателното изплащане. Претендира за разноски.

         Ответникът ЗАД ”ОЗК - Застраховане” АД гр. София, представляван от гл. изпълнителен директор А.П.Л. и изпълнителен директор Р.К.Д., чрез процесуалния си представител оспорва основателността на иска, тъй като не са налице всички предпоставки по чл.226 КЗ (отм.) за уважаването му. Оспорва наличието на настъпило застрахователно събитие, доколкото за същото липсва документ, който да го удостоверява. Представеният двустранен констативен протокол (ДКП) е съставен в нарушение на чл.4 от Наредба №Iз-41/12.01.2009г. и няма доказателствено значение за изгодните факти. Същият е поправян/дописван, което го обезсилва, съгласно т.6 от Указания за попълване на ДКП от участниците в ПТП. Оспорва вината на водача Н.Х., както и механизма на ПТП, описан в исковата молба. Липсват доказателства за състоянието на лек автомобил “Рено Туинго” с рег. №Р 9367 РМ преди настъпване на събитието, поради което оспорва причинените вреди, за които се претендира обезщетение да са причинени от водача Хинков. Оспорва размера на претенцията, която счита завишена. Моли искът да бъде отхвърлен с присъждане на разноски.

          По делото са представени писмени доказателства, разпитан е свидетел, назначена е автотехническа експертиза, чието заключение е приложено в писмен вид по делото.

         За да се произнесе, съдът съобрази следното:

От представения по делото Двустранен констативен протокол за ПТП (ДКП) №68365/28.04.2015г. се установява, че на 28.04.2015г. в 19.05 часа в гр. Русе на ул. “Чипровци“, при управление на лек автомобил “Ауди 80“, рег. №А 6000 ВХ, водачът Н.М.Х. причинил пътнотранспортно произшествие, като при навлизане в кръстовището, образувано между ул. “Чипровци“ и ул. “Лисец планина“  не спазил знак за предимство и блъснал движещия се по ул. “Чипровци“  лек автомобил “Рено Туинго“, рег. №Р 9367 РМ, управляван от ищеца И.Г.И..

Свидетелят Н.М.Х. установява, че привечер, около 18-19 часа на посочената в ДКП дата, управлявал лек автомобил “Ауди 80“ по ул. “Лисец планина“ и при навлизане в кръстовището с ул.“Чипровци“ блъснал движещия се по нея лек автомобил “Рено Туинго“. Свидетелят заявява, че е причинил произшествието, тъй като, излизайки от път без предимство, нямал видимост отдясно и в последния момент забелязал движещия се по път с предимство л.а. “Ауди 80“ и го ударил в лявата предна част. Според свидетеля, водачът И.И. позвънил на КАТ за настъпилото ПТП, но никой служител не се явил на местопроизшествието, поради което съставили двустранен констативен протокол и го подписали. В показанията си свидетелят подробно обяснява действията на всеки от водачите при попълването на протокола - кой коя част от бланката е попълнил лично и регистрирането му в КАТ, където се явили след произшествието. На следващия ден отново двамата посетили офиса на ”ОЗК - Застраховане” АД в гр. Русе, за да уведомят за настъпилото застрахователно събитие.

Показанията на свидетеля не са оспорени, нито опровергани с противни доказателства. Напротив, подкрепени са от данните, отразени в приложеното на л.13 писмо от Началника на сектор “Пътна полиция“ при ОД МВР Русе, от което се установява, че настъпилото на 28.04.2015г. ПТП е регистрирано под №610/28.04.2015г. в дневника за ПТП с двустранни протоколи, както и от приложеното Уведомление за щета от 29.04.2015г.

 

Показанията на свидетеля Х. се потвърждават и от заключението на автотехническата експертиза. След извършен оглед на местопроизшествието и уточняващи измервания вещото лице инж. О.Д. заключава, че кръстовището, образувано между ул. “Чипровци“ и ул. “Лисец планина“ е Т-образно и е регулирано с пътни знаци. Лекият автомобил “Ауди 80“ се е движел по ул. “Лисец планина“, откъдето е навлязъл в ул. “Чипровци“, по която е извършвал движение лек автомобил “Рено Туинго“, приближавайки кръстовището отдясно на посоката на движение на “Ауди 80“. Причина за произшествието е навлизане на л.а. “Ауди 80“ в коридора за движение на л.а. “Рено Туинго“ в опасната зона за спиране на последния и водачът И.И. при установената скорост на движение не е имал техническа възможност да спре и да предотврати произшествието. Ударът е бил в предната лява част на л.а. “Рено Туинго “.

Заключението на експертизата е депозирано от лице, притежаващо необходимата за случая компетентност, поради което съдът го приема.

Следователно, виновен за пътнотранспортното произшествие на 28.04.2015г. е бил водачът Н.М.Х. който е създал причина за катастрофата,  като е нарушил правилата за движение - не е спазил пътен знак за предимство.

         По делото е безспорно, че собственикът на лек автомобил “Ауди 80“ с рег. №А 6000 ВХ е сключил договор за застраховка “Гражданска отговорност” с ответника и че застрахователното правоотношение към момента на катастрофата е било валидно. Следователно, налице е настъпило застрахователно събитие, поради което застрахователят се задължава да покрие в границите на определената в договора застрахователна сума отговорността на застрахования за причинените от него на трети лица имуществени вреди.

         Предвид изложеното съдът счита, че искът е доказан по основание. Възраженията на ответника за неоснователност на иска не намират подкрепа в наличните доказателства, поради което съдът ги приема за неоснователни.

         На обезщетяване подлежат всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането. В т.см. е тълкуването на закона, дадено в Постановление №4/1968г. на Пленума на ВС.

         Относно размера, в който следва да бъде присъдено обезщетението за претърпените от увреденото лице - ищеца вредни последици, съдът взе предвид заключението на експертизата, приложените на л.36-37 описи и данните, отразени в удостоверението за техническа изправност на увредения автомобил, според които след извършен технически преглед на 2.04.2015г. същият е бил в техническа изправност за движение по пътищата.

         От заключението на автотехническата експертиза, потвърдено и допълнено устно от вещото лице в съдебно заседание на 20.10.2016г. и представените писмени доказателства се установява, че на увреденото МПС са причинени следните деформации: предна броня - за смяна, преден ляв мигач - за смяна, преден ляв фар - за смяна, преден ляв калник и преден капак - за смяна, рамка на радиатор, преден десен фар - за смяна, преден ляв PVC подкалник - за смяна, основа на предна броня - средна степен на деформация, кора под ДВГ - за смяна, рог ляв - тежка степен на деформация, рог десен - средна степен на деформация, радиатор воден - за смяна, дифузьор - за смяна, основа на преден ляв калник - средна степен на деформация и перка на вентилатор - за смяна. Разходите за възстановяване на щетите на лек автомобил “Рено Туинго“ с рег. №Р 9367 РМ, изчислени по средни пазарни цени за труд и авточасти, възлизат на 1265.36 лв. В устното си заключение вещото лице установява, че цените на резервните части за смяна не са цени на оригинални резервни части на производителя. Използвал е цени на нови китайски алтернативни резервни части и на оригинални резервни части втора употреба, поради което не е приложил съответен коефициент за овехтяване. Ако трябва да се съобразят оригиналните френски части на производителя “Рено “ и да се изчисли овехтяване, резултатът ще бъде много по-висок, като е посочил и конкретен пример. Съдът възприема заключението на експертизата.

         Следователно ищецът е претърпял имуществени вреди в резултат на настъпилото ПТП на 28.04.2015г., за което виновен е водачът на лекия автомобил “Ауди 80“ Н.М.Х., в общ размер 1265.36 лв. Същите подлежат на обезщетяване, но в размер на 1200 лв, съобразно поисканото, тъй като е недопустимо съдът да се произнесе плюс петитум, поради което искът следва да бъде уважен изцяло. Законна лихва върху присъденото обезщетение се дължи от застрахователя от деня на поискването -  в случая от датата на писменото уведомление за щета до ответника - 29.04.2015г.      

         Съгласно чл.78, ал.1 ГПК, ответникът дължи разноските по делото на ищеца в размер на 350 лв разноски, съгласно представен списък на разноските по чл.80 ГПК.

         Мотивиран така, съдът

 

Р Е Ш И :

 

         ОСЪЖДА ЗАД ”ОЗК - Застраховане“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. “Света София” №7, ет.5, представлявано от гл. изпълнителен директор А.П.Л. и изпълнителен директор Р.К.Д., ЕИК 121265177 да заплати на И.Г.И. ***, ЕГН **********, сумата 1200 лв обезщетение за неимуществени вреди в резултат на настъпило застрахователно събитие по застраховка “Гражданска отговорност” на виновното лице, заедно със законната лихва от 29.04.2015г. до окончателното изплащане на сумата, както и 350 лв разноски по делото.

         Решението може да се обжалва пред Русенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

        

                                                                          Съдия: