Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

гр.Русе, 10.07.2015 г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н  А Р О Д А

 

РУСЕНСКИЯТ  РАЙОНЕН  СЪД  VІ-ти граждански състав в публично заседание на 10-ти юни през две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЕЛЕНА БАЛДЖИЕВА

при секретаря Г.Г.,

като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 348 по описа  за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

            Ищецът В.М. *** е предявил против ответника „Банка ДСК” ЕАД отрицателен установителен иск с правно основание чл. 124 от ГПК: да бъде установено, че „Банка ДСК” ЕАД е загубила с обратна сила правата си върху ипотекирания с НА за договорна ипотека № 182, т.ІІ, рег. № 6951, д. 205 от 15.10.2010 г., от И.В.И., в полза на „Банка ДСК" ЕАД, недвижим имот, представляващ апартамент №1, находящ се на 2-ри етаж в бл. „А.” ., вх. ., в гр. Р., ул. „П.”, със застроена площ 80,97 кв.м., поради разваляне на договора за прехвърляне на имота срещу издръжка и гледане сключен на 23.12.1993 г. между Ц. В.М. /майка на ищеца/, поч. на 02.12.2014 г. и М.М. М. /баща на ищеца/, поч. на 05.04.1996 г. и И.В.И. с ЕГН ********** - /дъщеря на ищеца/, до размер на 1/2 ид.ч. от имота, която ищецът притежава по наследство.

В исковата молба се твърди, че с решение № 1670 от 15.10.2013 г., по гр.д. № 1189/2013 г. на II състав РРС, е развален сключения между Ц. В.М. и М.М. М. и И.В.И. договор за прехвърляне на недвижим имот, представляващ апартамент №1, находящ се на 2-ри етаж в бл. „А.” ., вх. ., в гр. Р., ул. „П.”, със застроена площ 80,97 кв.м., срещу поемане на задължение за гледане и издръжка, съгл. НА № 147, т.XXXVI, д. № 10036/1993 г. при нотариус при РРС, размер на 1/2 идеална част, поради неизпълнение на задълженията по него. Преди развалянето на договора, И.В.И. е учредила ипотека върху имота в полза на „Банка ДСК” ЕАД, с НА за договорна ипотека върху недвижим имот № 182, т.П, рег. № 6951, д. 205 от 15.10.2010 г., за обезпечаване на задълженията си по договора за кредит, сключен с Банката. Поради разваляне на договора за прехвърляне на имота срещу издръжка и гледане Ц. В., майка на ищеца, е възстановила правото си на собственост върху 1/2 ид. част от имота. В последсвие на 02.12.2014 г., майката на ищеца Ц. М. починала и той останал единствен наследник. Съгласно чл. 88, ал.2 ЗЗД развалянето на договори, които подлежат на вписване, не засягат правата, придобити от трети лица преди вписване на исковата молба. Това обстоятелство могло да бъде противопоставено на покойната му майка. Ищеца, като наследник и собственик на 1/2 ид. ч. на имота, счита, че ипотекарния кредитор „Банка ДСК”АД няма право да насочи по отношение на него претенции за принудителното удовлетворяване на своите вземания срещу кредитополучателя -  И.В.  И.. След като И.И. е загубила собственическите си права с обратна сила спрямо имота, върху който е учредила ипотека, въз основа на правилото, че никой не може да прехвърли на друго лице повече права от тези, които сам притежава, счита, че „Банка ДСК” АД е изгубила правата си като ипотекарен кредитор върху ипотекирания имот. Ищеца счита, че към него, като наследник по право, като последващ приобретател на имота не се проявява оповестително-защитното действие на акта, на който се основава правото на Банката. Тъй като съгласно чл. 150, ал.2 от ЗЗД, ипотеката продължава да тежи върху целия имот, независимо кой от собствениците е със задължение,

Моли съда да постанови решение, с което да признае за установено, че „Банка ДСК” ЕАД не разполага с ипотечно право по отношение на притежавания от ищеца 1/2 ид.ч. имот, обезпечаващ изпълнението на задължението на И.И. като кредитополучател от „Банка ДСК".

В законоустановения 1-месечен срок по чл.131 ал. 1 от ГПК е подаден писмен отговор от ответника „Банка ДСК” ЕАД, чрез юрк. Илина Джукова, счита предявеният иск за допустим, а по същество за неоснователен.         

           Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства намира за установено от фактическа страна следното:

            На 23.12.1993 г. между Ц. В.М. /майка на ищеца/, поч. на 02.12.2014 г. и М.М. М. /баща на ищеца/, поч. на 05.04.1996 г. и И.В.И. е сключен договор за прехвърляне на недвижим •лют, представляващ апартамент №1, находящ се на 2-ри етаж в бл. „А.” ., вх. ., в гр. Р., ул. „П.”, със застроена площ 80,97 кв.м., срещу поемане на задължение за гледане и издръжка, съгл. НА № 147, т.XXXVI, д. № 10036/1993 г. при нотариус при РРС.                                  

На 15.10.2010г. И.В.И. обезпечава кредит на процесния имот в полза на „Банка ДСК” ЕАД, чрез договорна ипотека № 182, т.ІІ, рег. № 6951, д. 205 от 15.10.2010 г.

С решение № 1670 от 15.10.2013 г., по гр.д. № 1189/2013 г. на II състав РРС, е развален сключения между Ц. В.М. и М.М. М. и И.В.И. договор за прехвърляне на недвижим имот, представляващ апартамент №1, находящ се на 2-ри етаж в бл. „Ахелой" I, вх. А, в гр. Русе, ул. „Плиска”, със застроена площ 80,97 кв.м., срещу поемане на задължение за гледане и издръжка, съгл. НА № 147, т.XXXVI, д. № 10036/1993 г. при нотариус при РРС, размер на 1/2 идеална част, поради неизпълнение на задълженията по него.        

         При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

            Предявен е отрицателен установителен иск, с който ищецът цели да докаже че „Банка ДСК” ЕАД е загубила с обратна сила правата си върху ипотекирания с НА за договорна ипотека № 182, т.ІІ, рег. № 6951, д. 205 от 15.10.2010 г., от И.В.И., в полза на „Банка ДСК” ЕАД, недвижим имот, представляващ апартамент №1, находящ се на 2-ри етаж в бл. „А.” ., вх. ., в гр. Р., ул. „П.”, със застроена площ 80,97 кв.м.  

По същество предявения иск спрямо „Банка ДСК” ЕАД с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Московска №19, представлявано от Виолина Николаева Спасова и Доротея Николаева Николова е неоснователен.

         С учредяването на ипотеката и вписването и в имотния регистър, са установени отношения по повод процесния имот, не само между кредитора от една страна и собственика на имота от друга, но още и между кредитора и всяко трето лице. Съгласно чл.173, ал.1 от ЗЗД „кредиторът има право да се удовлетвори предпочтително от цената на ипотекирания имот, в чиято и собственост да се намира той“. От това следва, че ипотеката следва недвижимия имот, независимост в чии ръце попада той. Уважаването на иска по чл.87, ал.3 от ЗЗД и връщането на ½ ид.ч.от имота в патримониума на наследодателя не го освобождава от отговорност към кредитора, нито дори неговите наследници. С оглед разпоредбата на чл.88, ал.2 от ЗЗД, развалянето на договора за прехвърляне на правото на собственост, не следва да се противопостави на кредитора, в полза на когото е учредена договорната ипотека, преди вписване на исковата молба за разваляне на договора. Тъй като ипотеката е правен инструмент, който не се сключва с оглед личността, то въпреки смъртта на наследодателката, ипотечното право не се погасява, а продължава да следва имота, без да е от значение, в чие владение е попаднал.

            На основание чл.78, ал.2 ГПК в тежест на ищеца са направените по делото разноски от ответника.

            Мотивиран така районният съд

 

Р        Е        Ш        И        :

 

            ОТХВЪРЛЯ  предявения от В.М.М., с ЕГН **********,***,чрез адвокат Н.Г. *** Евтимий 81, иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК за установяване, че „Банка ДСК” ЕАД с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.„Московска”, №19, представлявано от В.Н. С. и Д. Н. Н. е загубила с обратна сила правата си върху ипотекирания с НА за договорна ипотека № 182, т.ІІ, рег. № 6951, д. 205 от 15.10.2010 г., от И.В.И. ЕГН **********.

ОСЪЖДА В.М.М., с ЕГН **********,***, чрез адвокат Н.Г. ***, 81, да заплати на  „Банка ДСК” ЕАД с ЕИК 121830616, със седалище:гр. София, ул. „Московска”, №19, представлявано от В.Н. С. и Д.Н. Н. сумата 300 лева - разноски по делото.

            РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред  Русенски  окръжен  съд  в двуседмичен срок от връчване на препис от решението на  страните.

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :