- .

1.5.2016. 31.5.2016.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 2532/2015, I :
.
11.5.2016.
2 No 2533/2015, VII :
.
12.5.2016.
3 No 208/2016, IV - () ... ... :
.
10.5.2016.
4 No 252/2016, X - () ... ... :
.
27.5.2016.
...
15.6.2016.
5 No 350/2016, VI ...,
...,
...,
...,
...,
...
:
.
18.5.2016.
...
...
...
...
...
...
6.6.2016.
6 No 352/2016, V :
.
5.5.2016.
7 No 374/2016, I - () ... ... :
.
17.5.2016.
...
3.6.2016.
8 No 375/2016, V ... :
.
16.5.2016.
9 No 378/2016, IV 2009 :
.
9.5.2016.
10 No 409/2016, IV 2002 ,
...
:
.
11.5.2016.
11 No 459/2016, II .. :
.
3.5.2016.
12 No 492/2016, XI "" :
.
18.5.2016.
13 No 514/2016, VII :
.
11.5.2016.
3.6.2016.
14 No 516/2016, V "" :
.
25.5.2016.
15 No 518/2016, II ... :
.
17.5.2016.
14.6.2016.
16 No 538/2016, IV - () ... ... :
.
11.5.2016.
27.5.2016.
17 No 539/2016, II :
.
25.5.2016.
16.6.2016.
18 No 540/2016, VII :
.
11.5.2016.
31.5.2016.
19 No 543/2016, I :
.
26.5.2016.
14.6.2016.
20 No 551/2016, X .. :
.
3.5.2016.
21 No 553/2016, X .. :
.
3.5.2016.
22 No 555/2016, X .. :
.
4.5.2016.
23 No 568/2016, II .. :
.
13.5.2016.
24 No 569/2016, IV .. :
.
5.5.2016.
25 No 570/2016, II .. :
.
12.5.2016.
3.6.2016.
26 No 572/2016, V .. :
.
19.5.2016.
27 No 573/2016, VII .. :
.
11.5.2016.
3.6.2016.
28 No 586/2016, VIII .. :
.
9.5.2016.
29 No 587/2016, IV .. :
.
5.5.2016.
30 No 595/2016, I :
.
11.5.2016.
31 No 596/2016, I ... :
.
18.5.2016.
10.6.2016.
32 No 601/2016, IV ... :
.
12.5.2016.
...

:
25.5.2016
279/2016
33 No 601/2016, IV ... :
.
12.5.2016.
...
7.6.2016.
34 No 604/2016, X :
.
12.5.2016.
35 No 605/2016, VII :
.
12.5.2016.
36 No 606/2016, XI :
.
3.5.2016.
37 No 607/2016, I :
.
4.5.2016.
38 No 608/2016, VII :
.
12.5.2016.
39 No 609/2016, IV , :
.
10.5.2016.
31.5.2016.
40 No 613/2016, IV ... :
.
10.5.2016.
31.5.2016.
41 No 626/2016, V .. :
.
17.5.2016.
16.6.2016.
42 No 627/2016, VII .. :
.
11.5.2016.
3.6.2016.
43 No 628/2016, IV .. :
.
5.5.2016.
44 No 678/2016, I ... :
.
19.5.2016.
10.6.2016.
45 No 679/2016, VIII ... :
.
9.5.2016.
2.6.2016.
46 No 690/2016, II "" :
.
11.5.2016.
47 No 691/2016, VII "" :
.
26.5.2016.
48 No 692/2016, IV .... ,
...
:
.
20.5.2016.
9.6.2016.
49 No 702/2016, IV ... - :
.
20.5.2016.
14.6.2016.
50 No 720/2016, I 2013 :
.
27.5.2016.
51 No 721/2016, VIII ... :
.
4.5.2016.
52 No 722/2016, II ... :
.
30.5.2016.
28.6.2016.
53 No 733/2016, VI :
.
19.5.2016.
18.6.2016.
54 No 739/2016, X ... :
.
12.5.2016.
1.6.2016.
55 No 744/2016, XI ... :
.
5.5.2016.
56 No 748/2016, V .. :
.
19.5.2016.
57 No 752/2016, XI ...,
...
:
.
12.5.2016.
...
...
14.5.2016.
28.5.2016.
58 No 754/2016, V ... :
.
19.5.2016.
59 No 756/2016, I .78 ... :
.
19.5.2016.
...
1.6.2016.
4.6.2016.
60 No 769/2016, X .78 ... :
.
17.5.2016.
...
9.6.2016.
61 No 775/2016, I . 23-27 ( . 306, . 1, . 1 ) ... :
.
10.5.2016.
...
26.5.2016.
62 No 776/2016, IV . 23-27 ( . 306, . 1, . 1 ) ... :
.
12.5.2016.
...
28.5.2016.
63 No 778/2016, X . 23-27 ( . 306, . 1, . 1 ) ... :
.
13.5.2016.
...
31.5.2016.
64 No 779/2016, X . 23-27 ( . 306, . 1, . 1 ) ... :
.
13.5.2016.
...
31.5.2016.
65 No 786/2016, V ... :
.
9.5.2016.
...
31.5.2016.
26.5.2016.
66 No 787/2016, II .78 ... :
.
9.5.2016.
...
25.5.2016.
26.5.2016.
67 No 805/2016, X ... :
.
25.5.2016.
68 No 813/2016, VI .78 ... :
.
18.5.2016.
...
7.6.2016.
3.6.2016.
69 No 815/2016, I ... :
.
26.5.2016.
...
26.5.2016.
70 No 825/2016, II .78 ... :
.
5.5.2016.
...
25.5.2016.
21.5.2016.
71 No 827/2016, XI :
.
14.5.2016.
9.6.2016.
72 No 838/2016, IV ... :
.
12.5.2016.
...
12.5.2016.
73 No 839/2016, I , 14 . ... :
.
19.5.2016.
...
17.6.2016.
4.6.2016.
74 No 856/2016, II . 23-27 ( . 306, . 1, . 1 ) ... :
.
5.5.2016.
...
21.5.2016.
75 No 867/2016, V .78 ... :
.
11.5.2016.
...
17.5.2016.
27.5.2016.
76 No 873/2016, II ... :
.
31.5.2016.
6.7.2016.
77 No 874/2016, V ... :
.
27.5.2016.
24.6.2016.
78 No 876/2016, XI :
.
19.5.2016.
79 No 880/2016, XI :
.
19.5.2016.
80 No 882/2016, II :
.
31.5.2016.
28.6.2016.
81 No 907/2016, XI , ... :
.
3.5.2016.
...
3.5.2016.
82 No 908/2016, I ... :
.
3.5.2016.
...
3.5.2016.
83 No 921/2016, VI , ...,
:
.
20.5.2016.
...
20.5.2016.
84 No 928/2016, VIII ... :
.
4.5.2016.
...
4.5.2016.
85 No 949/2016, IV ... :
.
5.5.2016.
...
5.5.2016.
86 No 957/2016, II , ... :
.
9.5.2016.
...
9.5.2016.
87 No 959/2016, II ... :
.
19.5.2016.
...
19.5.2016.
88 No 960/2016, II ... :
.
5.5.2016.
...
5.5.2016.
89 No 961/2016, II , ... :
.
30.5.2016.
...
21.6.2016.
15.6.2016.
90 No 964/2016, VIII .78 ... :
.
30.5.2016.
...
30.5.2016.
15.6.2016.
91 No 973/2016, X ... :
.
10.5.2016.
...
10.5.2016.
92 No 974/2016, VIII ... :
.
11.5.2016.
...
11.5.2016.
93 No 991/2016, II , ... :
.
17.5.2016.
94 No 993/2016, I , ... :
.
17.5.2016.
95 No 995/2016, IV .... :
.
11.5.2016.
....
11.5.2016.
96 No 998/2016, VIII . 23-27 ( . 306, . 1, . 1 ) ...   :
.
30.5.2016.
15.6.2016.
97 No 999/2016, VIII . 23-27 ( . 306, . 1, . 1 ) ...   :
.
31.5.2016.
22.6.2016.
98 No 1001/2016, IV ... :
.
16.5.2016.
...
16.5.2016.
99 No 1020/2016, VII , ... :
.
19.5.2016.
...
19.5.2016.
100 No 1027/2016, X ... :
.
19.5.2016.
...
19.5.2016.
101 No 1032/2016, VI ... :
.
18.5.2016.
...
18.5.2016.
102 No 1035/2016, VIII . 23-27 ( . 306, . 1, . 1 ) ... :
.
30.5.2016.
22.6.2016.
103 No 1039/2016, XI ... :
.
18.5.2016.
...
18.5.2016.
104 No 1040/2016, II ... :
.
19.5.2016.
...
19.5.2016.
105 No 1051/2016, V ... :
.
19.5.2016.
...
19.5.2016.
106 No 1053/2016, VIII , ...,
...
:
.
19.5.2016.
...
...
19.5.2016.
107 No 1054/2016, V ... :
.
19.5.2016.
...
19.5.2016.
108 No 1060/2016, X ... :
.
20.5.2016.
...
20.5.2016.
109 No 1061/2016, II ... :
.
20.5.2016.
...
20.5.2016.
110 No 1062/2016, VII ...,
...
:
.
20.5.2016.
...
...
20.5.2016.
111 No 1076/2016, IV - ... :
.
25.5.2016.
...
25.5.2016.
26.5.2016.
112 No 1079/2016, II ... :
.
26.5.2016.
...
26.5.2016.
113 No 1081/2016, II ...,
...
:
.
26.5.2016.
...
...
26.5.2016.
27.5.2016.
114 No 1084/2016, X - () ... ... :
.
31.5.2016.
21.6.2016.
115 No 1086/2016, VIII ... :
.
30.5.2016.
...
30.5.2016.
116 No 1095/2016, IV ... :
.
31.5.2016.
...
31.5.2016.