- .

1.3.2016. 31.3.2016.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 1121/2003, VIII ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
...,
...,
...,
..
:
.
3.7.2015.

:
14.1.2016
862/2015
2.3.2016.
2 No 3803/2013, XI ...,
...,
...
, :
.
1.3.2016.
26.3.2016.
3 No 4497/2013, XIII ... ... :
.
18.12.2015.
18.3.2016.
4 No 1149/2014, III ... ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
.
14.1.2016.
12.3.2016.
5 No 1369/2014, IX . / ... :
.
4.12.2015.

:
30.3.2016
39/2016
30.3.2016.
6 No 1870/2014, V ... ...,
...
:
.
10.10.2014.

: 13.3.2015
1129/2014

: 25.3.2016
3800/201525.3.2016.
7 No 2599/2014, VII . / ... ... :
.
18.1.2016.
7.3.2016.
8 No 2742/2014, IV ... :
.
9.12.2015.

:
23.3.2016
121/2016
23.3.2016.
9 No 4430/2014, XII :
.
6.11.2014.

: 27.2.2015
21/2015

: 7.3.2016
1846/2015
7.3.2016.
10 No 4882/2014, VII ... :
.
15.1.2015.
17.3.2016.
11 No 5783/2014, XIII ... ... :
.
14.3.2016.
24.3.2016.
12 No 5787/2014, X ... ...,
...
:
.
26.2.2016.
29.3.2016.
13 No 5807/2014, VIII ... ...,
...
:
.
29.6.2015.

: 6.11.2015
655/2015

: 25.3.2016
871/201625.3.2016.
14 No 6450/2014, II ... ... :
.
27.8.2015.
26.3.2016.
15 No 7346/2014, VII ... ... :
.
13.11.2015.

:
9.3.2016
21/2016
9.3.2016.
16 No 65/2015, VII ... :
.
11.12.2015.

:
23.3.2016
42/2016
23.3.2016.
17 No 388/2015, XII ... :
.
28.10.2015.
16.3.2016.
18 No 1370/2015, III . / ... :
.
10.12.2015.

:
18.2.2016
52/2016
30.3.2016.
19 No 1511/2015, III . / ...,
...
:
.
9.12.2015.

:
25.3.2016
57/2016
25.3.2016.
20 No 1595/2015, XII ... ...,
...,
...
:
.
16.10.2015.

:
9.3.2016
38/2016
9.3.2016.
21 No 1639/2015, VII ... - :
.
7.1.2016.

:
23.3.2016
134/2016
23.3.2016.
22 No 1957/2015, VIII ... .... :
.
8.2.2016.
2.3.2016.
23 No 2172/2015, IV ... :
.
15.10.2015.
7.3.2016.
24 No 2186/2015, IV ... :
.
30.11.2015.

:
25.2.2016
33/2016
30.3.2016.
25 No 2657/2015, XII ... ... :
.
23.9.2015.

: 6.11.2015
764/2015

: 14.3.2016
817/201614.3.2016.
26 No 2781/2015, XII . / ... :
.
3.12.2015.

:
30.3.2016
105/2016
30.3.2016.
27 No 2852/2015, II - ...,
...
:
.
23.2.2016.
15.3.2016.
28 No 2867/2015, XII . / ..-.-. ... :
.
2.12.2015.

:
18.3.2016
44/2016
18.3.2016.
29 No 2900/2015, VI ... ... :
.
8.3.2016.
18.3.2016.
30 No 3070/2015, IX . ... ... :
.
6.11.2015.
11.3.2016.
31 No 3081/2015, XII ... ...,
,
.
:
.
12.11.2015.

:
28.1.2016
916/2015
2.3.2016.
32 No 3085/2015, IX ... ...,
...,
...
:
.
29.2.2016.
18.3.2016.
33 No 3223/2015, II . / ... .. :
.
12.2.2016.
17.3.2016.
34 No 3230/2015, IX ... :
.
12.3.2016.
31.3.2016.
35 No 3336/2015, I ... ...,
...
:
.
18.2.2016.
15.3.2016.
36 No 3491/2015, I ...,
...
...,
...,
...
:
.
10.3.2016.
18.3.2016.
37 No 3495/2015, V ...,
...,
...
:
.
24.3.2016.
24.3.2016.
38 No 3683/2015, XIV ... :
.
5.11.2015.

:
21.3.2016
111/2016
21.3.2016.
39 No 3837/2015, V ... ... :
.
2.2.2016.
19.3.2016.
40 No 3933/2015, I . / ... ... :
.
18.12.2015.

:
11.3.2016
97/2016
11.3.2016.
41 No 3946/2015, XII ...,
...
:
.
19.1.2016.
1.3.2016.
42 No 4003/2015, IX . / ... :
.
6.11.2015.

:
10.3.2016
31/2016
10.3.2016.
43 No 4016/2015, XI :
.
1.2.2016.
1.3.2016.
44 No 4033/2015, VIII . / ... :
.
26.2.2016.
22.3.2016.
45 No 4191/2015, IX :
.
13.11.2015.

:
22.2.2016
3/2016
30.3.2016.
46 No 4302/2015, XIV . ... ...,
- "." " "
:
.
24.2.2016.
16.3.2016.
47 No 4348/2015, X ... ... :
.
25.2.2016.
22.3.2016.
48 No 4392/2015, IX ... :
.
18.1.2016.
30.3.2016.
49 No 4476/2015, IV ... :
.
21.3.2016.
29.3.2016.
50 No 4478/2015, I ... ... :
.
2.12.2015.

:
30.3.2016
98/2016
30.3.2016.
51 No 4531/2015, IX ... ... :
.
25.2.2016.
30.3.2016.
52 No 4558/2015, III ... :
.
29.12.2015.
1.3.2016.
53 No 4777/2015, XII ... ... :
.
18.1.2016.
10.3.2016.
54 No 4779/2015, XIII . / ... :
.
15.2.2016.
5.3.2016.
55 No 4783/2015, VIII ... ... :
.
30.12.2015.

:
17.3.2016
118/2016
17.3.2016.
56 No 4820/2015, XIII ... ...,
:
.
2.3.2016.
2.3.2016.
57 No 4846/2015, XIV ... ... :
.
12.11.2015.

:
23.2.2016
34/2016
8.3.2016.
58 No 4937/2015, III . / ... :
.
2.3.2016.
22.3.2016.
59 No 4960/2015, III ... :
.
13.1.2016.

:
28.3.2016
70/2016
28.3.2016.
60 No 4962/2015, VI ... ... :
.
25.2.2016.
25.3.2016.
61 No 5016/2015, XIII ... ... :
.
29.2.2016.
24.3.2016.
62 No 5171/2015, I ... :
.
12.2.2016.
9.3.2016.
63 No 5172/2015, II ...,
...
:
.
30.3.2016.
30.3.2016.
64 No 5205/2015, X ...,
...
... :
.
11.2.2016.
11.3.2016.
65 No 5594/2015, XII . / :
.
4.1.2016.

:
18.3.2016
59/2016
18.3.2016.
66 No 5620/2015, VII ... :
.
30.3.2016.
30.3.2016.
67 No 5693/2015, VI ... ... :
.
19.2.2016.
12.3.2016.
68 No 5695/2015, IX ... :
.
23.2.2016.
2.3.2016.
69 No 5697/2015, III .26 - ...,
...,
,
...,
...
:
.
28.1.2016.
1.3.2016.
70 No 5787/2015, VII . ... ... :
.
28.10.2015.
29.3.2016.
71 No 5792/2015, XIV ... ... :
.
9.12.2015.

:
15.3.2016
110/2016
15.3.2016.
72 No 5847/2015, I ...,
...
...,
.9...
:
.
2.3.2016.
26.3.2016.
73 No 5877/2015, XI ... :
.
8.2.2016.
8.3.2016.
74 No 5887/2015, II ... ... :
.
29.2.2016.
22.3.2016.
75 No 5950/2015, XIV . ... ... :
.
1.3.2016.
22.3.2016.
76 No 5981/2015, X ... ... :
.
14.3.2016.
22.3.2016.
77 No 6007/2015, X ... ... :
.
11.2.2016.
8.3.2016.
78 No 6041/2015, IX ... ... :
.
15.2.2016.
8.3.2016.
79 No 6161/2015, IX ... ... :
.
22.12.2015.

:
17.3.2016
114/2016
17.3.2016.
80 No 6187/2015, XIII ... :
.
2.3.2016.
30.3.2016.
81 No 6197/2015, VII . / ... :
.
1.2.2016.
15.3.2016.
82 No 6200/2015, II . / 17 :
.
30.3.2016.
30.3.2016.
83 No 6211/2015, VII ... ...,
:
.
28.1.2016.
7.3.2016.
84 No 6220/2015, X ... ... :
.
24.2.2016.
22.3.2016.
85 No 6241/2015, XIII ... :
.
11.2.2016.
3.3.2016.
86 No 6268/2015, XIV ... ... :
.
9.3.2016.
9.3.2016.
87 No 6413/2015, VIII ... :
.
10.2.2016.
3.3.2016.
88 No 6469/2015, VIII . / :
.
19.2.2016.
23.3.2016.
89 No 6481/2015, XI ... ... :
.
7.3.2016.
15.3.2016.
90 No 6498/2015, XII . / ... :
.
29.2.2016.
23.3.2016.
91 No 6515/2015, IX ... ...,
" . " "
:
.
23.2.2016.
2.3.2016.
92 No 6578/2015, XII .200 ... :
.
2.3.2016.
26.3.2016.
93 No 6591/2015, IX ... :
.
18.3.2016.
18.3.2016.
94 No 6626/2015, IX . ... ...,
-
:
.
2.3.2016.
2.3.2016.
95 No 6638/2015, XI . ... ... :
.
22.2.2016.
25.3.2016.
96 No 6654/2015, III . / 95 96 :
.
26.2.2016.
17.3.2016.
97 No 6658/2015, VIII ... ... :
.
28.12.2015.

:
25.3.2016
182/2016
25.3.2016.
98 No 6667/2015, IV ... ... :
.
7.3.2016.
29.3.2016.
99 No 6697/2015, XI . ... ... :
.
29.2.2016.
23.3.2016.
100 No 6713/2015, IX ... :
.
8.3.2016.
8.3.2016.
101 No 6742/2015, VI ... ,
,
.-
:
.
12.2.2016.
5.3.2016.
102 No 6834/2015, XIV .... :
.
1.3.2016.
24.3.2016.
103 No 6835/2015, VIII ... :
.
17.2.2016.
24.3.2016.
104 No 6841/2015, IX . ... ..,
" " - .
:
.
7.3.2016.
25.3.2016.
105 No 6868/2015, III ... - :
.
23.2.2016.
9.3.2016.
106 No 6896/2015, XI ... ...,
...
:
.
8.2.2016.
4.3.2016.
107 No 6952/2015, III ... ...,
:
.
26.1.2016.
9.3.2016.
108 No 6962/2015, I . ... ... :
.
15.2.2016.
8.3.2016.
109 No 6988/2015, X ... :
.
14.3.2016.
14.3.2016.
110 No 7013/2015, XIV ... 96 :
.
18.2.2016.
8.3.2016.
111 No 7026/2015, IX .26 .- ,
...,
:
.
15.1.2016.

:
14.3.2016
113/2016
14.3.2016.
112 No 7313/2015, VII ... :
.
30.3.2016.
30.3.2016.
113 No 7343/2015, III . ... ... :
.
17.3.2016.
17.3.2016.
114 No 7351/2015, I . / ...,
...
:
.
15.3.2016.
31.3.2016.
115 No 7370/2015, VIII ... ... :
.
22.2.2016.
17.3.2016.
116 No 7387/2015, XIV ... :
.
18.2.2016.
22.3.2016.
117 No 7401/2015, VII . / :
.
21.3.2016.
29.3.2016.
118 No 7417/2015, II ... :
.
17.2.2016.
24.3.2016.
119 No 7488/2015, XIV . ... ...,
:
.
9.3.2016.
9.3.2016.
120 No 7549/2015, I . / :
.
17.2.2016.
16.3.2016.
121 No 7558/2015, IX . / :
.
15.2.2016.
2.3.2016.
122 No 7571/2015, II . / :
.
8.2.2016.
2.3.2016.
123 No 7623/2015, XI .30 ...,
:
.
8.2.2016.
10.3.2016.
124 No 7664/2015, XIV ... :
.
24.2.2016.
15.3.2016.
125 No 7839/2015, XI ... ... :
.
24.2.2016.
3.3.2016.
126 No 7931/2015, II ... ... :
.
23.2.2016.
2.3.2016.
127 No 7957/2015, VI . / 46 :
.
14.3.2016.
14.3.2016.
128 No 7958/2015, VIII ... ... :
.
23.3.2016.
31.3.2016.
129 No 8052/2015, X 2000 :
.
22.2.2016.
8.3.2016.
130 No 8066/2015, IX .30 ,
:
.
15.2.2016.
1.3.2016.
131 No 8103/2015, IX .30 - ...,
:
.
15.2.2016.
8.3.2016.
132 No 14/2016, I ... ... :
.
8.3.2016.
29.3.2016.
133 No 17/2016, XII .30 - ,
...,
...,
...
:
.
25.2.2016.
8.3.2016.
134 No 57/2016, XI . / ... :
.
9.3.2016.
17.3.2016.
135 No 62/2016, VI ... ... :
.
2.3.2016.
31.3.2016.
136 No 114/2016, X 1 :
.
26.2.2016.
16.3.2016.
137 No 122/2016, XII ... ,
:
.
29.3.2016.
29.3.2016.
138 No 134/2016, VIII .30 .- ...,
:
.
15.2.2016.
1.3.2016.
139 No 142/2016, III . ... ... :
.
22.3.2016.
22.3.2016.
140 No 146/2016, XI ... ...,
...
:
.
10.3.2016.
27.3.2016.
141 No 213/2016, VI ...,
...
  :
.
9.3.2016.
9.3.2016.
142 No 216/2016, VII .30 ...,
...,
,
...
:
.
25.2.2016.
24.3.2016.
143 No 263/2016, IV . ... ... :
.
9.3.2016.
29.3.2016.
144 No 286/2016, I . ... ... :
.
15.3.2016.
29.3.2016.
145 No 396/2016, IX ...,
...,
...,
...,
...,
...
... :
.
9.2.2016.
1.3.2016.
146 No 397/2016, I ...,
...,
...,
...
... :
.
14.3.2016.
29.3.2016.
147 No 403/2016, XI .26 .- ...,
...,
:
.
1.3.2016.
16.3.2016.
148 No 458/2016, VIII ... ... :
.
12.3.2016.
26.3.2016.
149 No 486/2016, IX ... ,
:
.
29.2.2016.
10.3.2016.
150 No 584/2016, IX ....,
...
  :
.
2.3.2016.
2.3.2016.
151 No 615/2016, IX ...,
...
  :
.
2.3.2016.
2.3.2016.
152 No 643/2016, VIII ...,
...
  :
.
11.3.2016.
11.3.2016.
153 No 656/2016, XII ...,
...
  :
.
29.3.2016.
29.3.2016.
154 No 669/2016, X ...,
...
  :
.
18.3.2016.
18.3.2016.
155 No 819/2016, IX ...,
...
  :
.
12.3.2016.
12.3.2016.
156 No 861/2016, VII ...,
...
:
.
7.3.2016.
15.3.2016.
157 No 874/2016, III ...,
...
  :
.
8.3.2016.
9.3.2016.
158 No 890/2016, XI ...,
...
  :
.
16.3.2016.
16.3.2016.
159 No 918/2016, XIV ...,
...
  :
.
9.3.2016.
9.3.2016.
160 No 921/2016, VII ...,
...
  :
.
30.3.2016.
30.3.2016.
161 No 931/2016, VI ...,
...
  :
.
29.3.2016.
29.3.2016.
162 No 933/2016, III ... :
.
29.2.2016.
15.3.2016.
163 No 969/2016, XI ...,
...
  :
.
23.3.2016.
23.3.2016.
164 No 979/2016, VIII ...,
...
  :
.
14.3.2016.
14.3.2016.
165 No 981/2016, XIV ...,
...
  :
.
16.3.2016.
16.3.2016.
166 No 1028/2016, III ...,
...
  :
.
10.3.2016.
10.3.2016.
167 No 1069/2016, II ...,
...
  :
.
11.3.2016.
11.3.2016.
168 No 1126/2016, IV ...,
...
  :
.
28.3.2016.
28.3.2016.
169 No 1142/2016, XII ...,
...
  :
.
29.3.2016.
29.3.2016.
170 No 1185/2016, XIV ...,
...
  :
.
29.3.2016.
29.3.2016.
171 No 1274/2016, VIII ...,
...
  :
.
21.3.2016.
21.3.2016.
172 No 1317/2016, II ...,
...
  :
.
30.3.2016.
30.3.2016.
173 No 1319/2016, II ...,
...
  :
.
30.3.2016.
30.3.2016.
174 No 1321/2016, XI ....,
...
  :
.
31.3.2016.
31.3.2016.
175 No 1358/2016, III ...,
....
  :
.
29.3.2016.
29.3.2016.
176 No 1417/2016, IV ...,
...
  :
.
29.3.2016.
29.3.2016.
177 No 1436/2016, IV ...,
...
  :
.
29.3.2016.
29.3.2016.