- .

1.2.2016. 29.2.2016.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 5269/2011, III ... :
.
5.3.2014.

:
25.6.2015
280/2015
17.2.2016.
2 No 5226/2012, III ... ...,
...,
...
:
.
5.11.2012.

: 8.7.2015
193/2014

: 2.2.2016
6139/20152.2.2016.
3 No 5298/2012, VI ...,
...
,
...,
...,
....
:
.
3.1.2014.

: 17.12.2015
798/2015

: 23.10.2015
369/201516.2.2016.
4 No 8534/2012, II ... :
.
6.3.2014.

: 14.7.2014
601/2014

: 12.2.2016
87/201512.2.2016.
5 No 8001/2013, I ... ... :
.
17.12.2014.

:
9.10.2015
673/2015

:
22.2.2016
42/2016
22.2.2016.
6 No 1484/2014, XIV ... ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
:
.
6.1.2016.
25.2.2016.
7 No 1498/2014, XIV ... :
.
29.12.2015.
4.2.2016.
8 No 2277/2014, VI ...,
...,
...,
...
... :
.
15.1.2015.
2.2.2016.
9 No 2277/2014, VI ...,
...,
...,
...
... :
.
12.1.2016.
2.2.2016.
10 No 2562/2014, XIV ,
. ,
,
:
.
12.2.2015.

: 22.6.2015
376/2015

: 15.2.2016
5155/201515.2.2016.
11 No 2956/2014, XII ... ...,
- ,
:
.
29.2.2016.
29.2.2016.
12 No 5723/2014, VII ...,
...,
...
...,
...
:
.
15.6.2015.

: 30.9.2015
683/2015

: 16.2.2016
247/201616.2.2016.
13 No 6083/2014, I ...,
....
:
.
30.7.2015.

:
12.1.2016
330/2015
25.2.2016.
14 No 6094/2014, I ... ...,
" "
:
.
19.3.2015.

:
2294/2015

: 24.6.2015
436/2015

: 4.2.2016
4346/20164.2.2016.
15 No 6173/2014, IX . / ... :
.
14.4.2015.

:
10.2.2016
272/2015
10.2.2016.
16 No 6327/2014, VII :
.
4.1.2016.
2.2.2016.
17 No 6581/2014, I ... :
.
14.5.2015.

:
10.2.2016
331/2015
10.2.2016.
18 No 7164/2014, I ... :
.
19.3.2015.

: 19.6.2015
356/2015

: 5.2.2016
4829/20155.2.2016.
19 No 7197/2014, VII ... ... :
.
30.11.2015.
1.2.2016.
20 No 7349/2014, V ... :
.
30.7.2015.

:
15.12.2015
791/2015
2.2.2016.
21 No 7374/2014, IV . / ... :
.
27.10.2015.

:
12.2.2016
344/2015
12.2.2016.
22 No 6/2015, V ... :
.
10.11.2015.

:
16.2.2016
5/2016
16.2.2016.
23 No 7/2015, VI ... :
.
5.11.2015.

:
16.2.2016
12/2016
16.2.2016.
24 No 39/2015, XII . / :
.
8.10.2015.

:
12.2.2016
346/2015
12.2.2016.
25 No 68/2015, II ... ...,
...,
...
:
.
26.1.2016.
13.2.2016.
26 No 1028/2015, XIV ... :
.
28.10.2015.

:
22.2.2016
940/2015
22.2.2016.
27 No 1367/2015, IX . / ... ... :
.
8.1.2016.
9.2.2016.
28 No 1594/2015, V ... ...,
:
.
22.10.2015.

:
18.1.2016
861/2015
3.2.2016.
29 No 1716/2015, III ... ... :
.
30.10.2015.

:
26.2.2016
934/2015
26.2.2016.
30 No 1730/2015, X ... :
.
14.1.2016.
3.2.2016.
31 No 2092/2015, XI 13 :
.
15.10.2015.

:
5.2.2016
896/2015
5.2.2016.
32 No 2145/2015, III . / ... ... :
.
18.12.2015.
2.2.2016.
33 No 2455/2015, IX ... :
.
5.11.2015.

:
17.2.2016
20/2016
17.2.2016.
34 No 2499/2015, XI . / 98 ...,
...
:
.
23.10.2015.

:
17.2.2016
10/2016
17.2.2016.
35 No 2584/2015, VIII ... ...,
...
:
.
16.10.2015.

:

:
22.2.2016
67/2016
22.2.2016.
36 No 2688/2015, VII ... ...,
:
.
29.1.2016.
18.2.2016.
37 No 2765/2015, XIV . / ...,
...,
...,
...,
...,
...
:
.
17.11.2015.

:
12.2.2016
18/2016
12.2.2016.
38 No 2972/2015, VII ... ... :
.
25.1.2016.
2.2.2016.
39 No 3026/2015, I :
.
12.12.2015.
5.2.2016.
40 No 3304/2015, VI . ... ... :
.
30.12.2015.
2.2.2016.
41 No 3308/2015, VI 7 1-5 :
.
2.11.2015.

:
22.2.2016
942/2015
22.2.2016.
42 No 3325/2015, X . / ... :
.
9.12.2015.

:
23.2.2016
19/2016
23.2.2016.
43 No 3356/2015, VI ... :
.
28.10.2015.

:
2.2.2016
13/2016
2.2.2016.
44 No 3448/2015, XIV ... :
.
8.1.2016.
6.2.2016.
45 No 3483/2015, XII ... :
.
18.1.2016.
12.2.2016.
46 No 3682/2015, I ... :
.
12.10.2015.

:

:
25.2.2016
59/2016
25.2.2016.
47 No 3805/2015, II ... :
.
3.2.2016.
25.2.2016.
48 No 3882/2015, VI ... :
.
7.1.2016.
2.2.2016.
49 No 3894/2015, IX ... :
.
8.1.2016.
3.2.2016.
50 No 3987/2015, X ... :
.
18.1.2016.
10.2.2016.
51 No 4084/2015, III ... 2000 :
.
30.12.2015.
3.2.2016.
52 No 4099/2015, VI ... :
.
15.1.2016.
5.2.2016.
53 No 4111/2015, VIII ... :
.
8.1.2016.
4.2.2016.
54 No 4137/2015, IV ... :
.
25.11.2015.

:
25.2.2016
85/2016
25.2.2016.
55 No 4143/2015, X :
.
11.12.2015.

:
22.2.2016
33/2016
19.2.2016.
56 No 4144/2015, II :
.
29.10.2015.

:
18.2.2016
357/2015
18.2.2016.
57 No 4155/2015, XI . / ... :
.
26.1.2016.
17.2.2016.
58 No 4165/2015, XIV ... :
.
26.11.2015.

:
25.2.2016
72/2016
25.2.2016.
59 No 4263/2015, III ...,
...
:
.
20.1.2016.
27.2.2016.
60 No 4312/2015, III 7 2006 :
.
11.11.2015.
18.2.2016.
61 No 4445/2015, VI ... :
.
19.11.2015.

:
2.2.2016
11/2016
2.2.2016.
62 No 4456/2015, X ... :
.
4.12.2015.
16.2.2016.
63 No 4489/2015, X ... :
.
8.2.2016.
26.2.2016.
64 No 4491/2015, XII ... :
.
9.12.2015.

:
26.2.2016
57/2016
26.2.2016.
65 No 4493/2015, IV ... :
.
23.12.2015.
18.2.2016.
66 No 4496/2015, X ... :
.
24.9.2015.

:
1.2.2016
897/2015
1.2.2016.
67 No 4565/2015, XIII ... :
.
4.12.2015.
12.2.2016.
68 No 4567/2015, I ... ... :
.
17.12.2015.
8.2.2016.
69 No 4575/2015, VII . ... ... :
.
26.1.2016.
23.2.2016.
70 No 4738/2015, IX ...,
...
...,
- "." " "
:
.
22.1.2016.
17.2.2016.
71 No 4740/2015, XI ... ...,
...
:
.
2.2.2016.
27.2.2016.
72 No 4778/2015, VI :
.
8.1.2016.
4.2.2016.
73 No 4821/2015, II ... ... :
.
1.2.2016.
25.2.2016.
74 No 4854/2015, XI ... :
.
29.2.2016.
29.2.2016.
75 No 4857/2015, VI ... ...,
..
:
.
15.1.2016.
9.2.2016.
76 No 5020/2015, XIV ... :
.
15.2.2016.
23.2.2016.
77 No 5025/2015, I ... :
.
28.1.2016.
12.2.2016.
78 No 5035/2015, XIII . ... ... :
.
1.2.2016.
25.2.2016.
79 No 5117/2015, VI ... :
.
11.1.2016.
22.2.2016.
80 No 5592/2015, X . / :
.
12.1.2016.
2.2.2016.
81 No 5604/2015, VII . ... ... :
.
30.12.2015.
2.2.2016.
82 No 5607/2015, VII . ... ... :
.
26.1.2016.
15.2.2016.
83 No 5618/2015, I ... :
.
13.1.2016.
11.2.2016.
84 No 5628/2015, VII ... ... :
.
25.1.2016.
9.2.2016.
85 No 5661/2015, III ... ... :
.
6.1.2016.
25.2.2016.
86 No 5663/2015, VII ... :
.
15.1.2016.
5.2.2016.
87 No 5745/2015, III ... ... :
.
3.12.2015.
11.2.2016.
88 No 5789/2015, VII ... 02 :
.
24.2.2016.
24.2.2016.
89 No 5848/2015, VIII ... :
.
27.1.2016.
4.2.2016.
90 No 5880/2015, VI ... ... :
.
26.1.2016.
3.2.2016.
91 No 6006/2015, X ... :
.
26.1.2016.
16.2.2016.
92 No 6008/2015, XIV ... ...,
:
.
8.2.2016.
16.2.2016.
93 No 6014/2015, VI ... ,
,
:
.
25.2.2016.
25.2.2016.
94 No 6070/2015, IX ... :
.
22.1.2016.
11.2.2016.
95 No 6093/2015, VII . ... ...,
:
.
29.1.2016.
22.2.2016.
96 No 6156/2015, XIV ... ... :
.
28.1.2016.
23.2.2016.
97 No 6196/2015, II . / .... :
.
3.2.2016.
3.2.2016.
98 No 6202/2015, VI .... ... :
.
26.1.2016.
10.2.2016.
99 No 6233/2015, VII . / :
.
24.2.2016.
24.2.2016.
100 No 6239/2015, IX . ... ...,
" . " "
:
.
18.2.2016.
18.2.2016.
101 No 6250/2015, I ... ,
:
.
15.2.2016.
15.2.2016.
102 No 6251/2015, I . / :
.
16.2.2016.
16.2.2016.
103 No 6256/2015, VII ... ... :
.
21.1.2016.
16.2.2016.
104 No 6270/2015, XIV ... ... :
.
10.12.2015.

:
25.2.2016
35/2016
25.2.2016.
105 No 6272/2015, II ... :
.
1.2.2016.
25.2.2016.
106 No 6274/2015, XIV ... :
.
26.1.2016.
19.2.2016.
107 No 6305/2015, III :
.
27.1.2016.
23.2.2016.
108 No 6308/2015, XI . / :
.
22.2.2016.
22.2.2016.
109 No 6309/2015, VI . / :
.
19.2.2016.
19.2.2016.
110 No 6332/2015, VII . / :
.
24.2.2016.
24.2.2016.
111 No 6333/2015, XIV . / 06 :
.
16.2.2016.
16.2.2016.
112 No 6357/2015, VIII ... ... :
.
1.2.2016.
1.2.2016.
113 No 6376/2015, IX .200 ... :
.
16.2.2016.
24.2.2016.
114 No 6386/2015, X ... ... :
.
18.12.2015.

:
26.2.2016
89/2016
26.2.2016.
115 No 6405/2015, VII ... :
.
24.2.2016.
24.2.2016.
116 No 6410/2015, VI ... :
.
17.2.2016.
17.2.2016.
117 No 6411/2015, II ... :
.
4.2.2016.
4.2.2016.
118 No 6592/2015, I ... ...,
" "
:
.
26.1.2016.
10.2.2016.
119 No 6637/2015, XIV ... ... :
.
20.1.2016.
9.2.2016.
120 No 6696/2015, I .26 .- ,
...,
...
:
.
10.12.2015.
9.2.2016.
121 No 6766/2015, VIII ... :
.
8.2.2016.
8.2.2016.
122 No 6769/2015, III ... ...,
...
:
.
29.1.2016.
27.2.2016.
123 No 6870/2015, VI . ... ... :
.
17.2.2016.
17.2.2016.
124 No 6887/2015, XIV ... 75 :
.
16.2.2016.
16.2.2016.
125 No 6911/2015, I ... ... :
.
26.1.2016.
3.2.2016.
126 No 6941/2015, III ... ,
,
-
:
.
15.1.2016.
17.2.2016.
127 No 6949/2015, X ... :
.
25.1.2016.
11.2.2016.
128 No 6951/2015, X ... ... :
.
18.1.2016.
2.2.2016.
129 No 6968/2015, VI . ... ... :
.
29.1.2016.
19.2.2016.
130 No 7135/2015, III . ... ... :
.
2.2.2016.
2.2.2016.
131 No 7141/2015, VII ... ...,
-
:
.
15.2.2016.
23.2.2016.
132 No 7302/2015, IV .26 ...,
...,
,
...
:
.
25.1.2016.
16.2.2016.
133 No 7353/2015, XI ... :
.
15.2.2016.
23.2.2016.
134 No 7369/2015, VIII . ... ... :
.
1.2.2016.
1.2.2016.
135 No 7395/2015, XIV ... :
.
20.1.2016.
12.2.2016.
136 No 7398/2015, XIV . ... ... :
.
29.2.2016.
29.2.2016.
137 No 7439/2015, VII ... :
.
23.2.2016.
23.2.2016.
138 No 7441/2015, XI ... ... :
.
26.1.2016.
23.2.2016.
139 No 7448/2015, IX ... ,
:
.
18.2.2016.
18.2.2016.
140 No 7456/2015, IV .26 .- ,
...,
...
:
.
19.1.2016.
19.2.2016.
141 No 7465/2015, VI . / - ... :
.
19.2.2016.
19.2.2016.
142 No 7466/2015, II ... ... :
.
13.1.2016.
2.2.2016.
143 No 7492/2015, I ... ,
:
.
15.2.2016.
15.2.2016.
144 No 7506/2015, III . ... ... :
.
8.2.2016.
24.2.2016.
145 No 7543/2015, VIII . / :
.
10.2.2016.
26.2.2016.
146 No 7873/2015, II ... ... :
.
9.2.2016.
17.2.2016.
147 No 7874/2015, VIII ... ... :
.
17.2.2016.
25.2.2016.
148 No 7876/2015, VII .26 .- ,
...
:
.
28.1.2016.
9.2.2016.
149 No 7914/2015, X ... ... :
.
19.1.2016.
2.2.2016.
150 No 8045/2015, X ... ... :
.
21.1.2016.
4.2.2016.
151 No 8055/2015, IV ...,
...
  :
.
1.2.2016.
1.2.2016.
152 No 8083/2015, XIV ...,
...
  :
.
3.2.2016.
3.2.2016.
153 No 5/2016, XIV ...,
...
  :
.
3.2.2016.
3.2.2016.
154 No 19/2016, VI ...,
...
  :
.
24.2.2016.
24.2.2016.
155 No 27/2016, X .26 - ,
:
.
11.2.2016.
23.2.2016.
156 No 108/2016, II ...,
...
  :
.
20.1.2016.
3.2.2016.
157 No 160/2016, I ...,
...
  :
.
17.2.2016.
17.2.2016.
158 No 183/2016, VII ...,
...
  :
.
25.2.2016.
25.2.2016.
159 No 257/2016, VI ...,
...
  :
.
19.2.2016.
19.2.2016.
160 No 365/2016, X ...,
...
  :
.
10.2.2016.
10.2.2016.
161 No 423/2016, VIII ...,
...
  :
.
15.2.2016.
15.2.2016.
162 No 426/2016, III ... ... :
.
1.2.2016.
16.2.2016.
163 No 459/2016, I ... ... :
.
15.2.2016.
15.2.2016.
164 No 466/2016, VII ....,
...
  :
.
25.2.2016.
25.2.2016.
165 No 543/2016, IV ...,
...
  :
.
17.2.2016.
17.2.2016.
166 No 581/2016, III ...,
...
  :
.
23.2.2016.
23.2.2016.
167 No 597/2016, IV ...,
...
  :
.
17.2.2016.
17.2.2016.
168 No 644/2016, XIV ...,
...
  :
.
29.2.2016.
29.2.2016.
169 No 653/2016, III ...,
...
  :
.
18.2.2016.
18.2.2016.
170 No 654/2016, I ...,
...
  :
.
15.2.2016.
15.2.2016.
171 No 725/2016, III ...,
...
  :
.
16.2.2016.
16.2.2016.
172 No 841/2016, X ...,
...
  :
.
25.2.2016.
25.2.2016.