РЕШЕНИЕ №

                                         гр.Русе, 20.10.2010 г.

   

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Русенският районен съд…..Х наказателен състав…….в публично заседание на първи октомври двехиляди и десета  година в състав:

                                                                   Председател: Ралица Русева                                         при секретаря О.П. и в присъствието на прокурора……., като разгледа докладваното от съдията  НАХД № 1946 по описа за 2010 г., за да се произнесе, съобрази:

      Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

      Постъпила е жалба от „Вамекс” ЕООД със седалище гр.Русе, представлявано от В М В, срещу наказателно постановление № 18/1800741 от 13.05.2010 г. на Дирекция „Инспекция по труда” Русе, с което за  осъществено административно нарушение по чл.11 ал.V от Наредба № РД- 07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд,  на основание чл.416 ал.V вр. чл.413 ал.ІІ от КТ, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 10 000 лв.Жалбоподателят моли съда да отмени постановлението като незаконосъобразно.

      Ответникът по жалбата счита същата за неоснователна.

      Русенска районна прокуратура, редовно призована, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

      След преценка на събраните доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:   

      На 23.04.2010 г., в гр.Русе, от служители на ДИТ била извършена проверка по спазване на трудовото законодателство в обект- бензиностанция, намираща се  по ул.”Потсдам” № 6Б.Към проверявания период същата се стопанисвала от „Вамекс” ЕООД, представлявано от В М В.В хода на проверката било установено, че на 23.04.2010 г. по отношение на работещия в обекта Д Д Г бил проведен ежедневен инструктаж, но същият не бил документиран в книгата за ежедневен инструктаж, съгласно Приложение № 1.Така, проверяващите счели, че е налице нарушение по чл.11 ал.V от Наредба № РД- 07-2 от 16.12.2009 г., за което на 05.05.2010 г. срещу жалб. бил съставен АУАН № 18- 1800741.АН бил предявен на управителя на дружеството, подписан с възражения и лично връчен.Въз основа на него впоследствие е издадено обжалваното наказателно постановление с наложеното административно наказание.Във въззивното производство се поддържат доводи за незаконосъобразност на НП, като от страна на жалб. се сочи, че е налице неправилно приложение на материалния закон при квалифициране на нарушението и при налагане на административното наказание.

          Изложените обстоятелства съдът приема за установени от приложените по делото писмени доказателства и доказателствени средства- АУАН № 18- 1800741, протокол за извършена проверка от 24.04.2010 г., заповед № 0013, издадена от управителя на „Вамекс” ЕООД на основание чл.4 от Наредба № 3/96, заповед от 23.04.2010 г., инструктаж /л.13/, договор /л.14/, заповед /л.16/.Приетите за установени факти се потвърждават и от разпита на св.В.П.- актосъставител, чиито показания кореспондират напълно с писмения доказателствен материал.

          Анализа на доказателствата налага следните правни изводи:

          Чл.11 от НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, регламентира процедурата на инструктажите.Ал.V на този текст задължава към документиране на проведените инструктажи в книга, съгласно Приложение № 1, като изрично не се сочи лицето, на което е вменено това задължение.От реквизитите на образеца, описан в Приложение 1, съдът черпи аргументи, че тази инструктажна книга следва да бъде попълнена от лицето, извършило инструктажа.Според ал.ІІ на чл.11 инструктажите се провеждат от длъжностни лица с подходящо образование по ред и при условия, определени от работодателя, като се отчитат характерът на изпълняваната работа, конкретните условия на работното място и съществуващият професионален риск.При този анализ на фактите и приложимите норми, съдът счита, че наказващият орган незаконосъобразно и необосновано е ангажирал административнонаказателната отговорност на жалбоподателя- „Вамекс” ЕООД.Субект на нарушението би могло да бъде единствено инструктиращото лице, на което е възложена съответната дейност и при нарушения в реда е следвало да се издири, установи и накаже същото, ако са налице основания за това.

         По изложените съображения съдът обжалваното наказателно постановление се явява необосновано и незаконосъобразно, и подлежи на отмяна изцяло.

         Мотивиран така и на основание чл.63 от ЗАНН съдът      

                                                             РЕШИ:

      

          ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18/1800741 от 13.05.2010 г. на Дирекция „Инспекция по труда” Русе,  с което на „Вамекс” ЕООД, БУЛСТАТ 117511993, със седалище и адрес на управление гр.Русе, бул.”Придунавски” № 56, на основание чл.416 ал.V от КТ вр. чл.413 ал.ІІ от КТ, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14- дневен срок, от известяването му на страните, пред Русенски окръжен съд.

 

 

                                                          Районен съдия: