!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

Кой е тук?

В момента има 24  гости и няма потребители и в сайта

Заповед за забрана на тютюнопушенето в сградата на Съдебната палата.

Правила за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността в съдебните сгради и обекти.

Правила за случайно разпределение на делата по докладчици.

Правила за организацията на публикуване на съдебните актове.

Правила за професионално и етично поведение на служителите от съдебната администрация.

Правила за изпращане на съдебни актове и книжа по електронна поща.

Правила за достъп да обществена информация.

Правила за подбор и наемане на съдебни служители.

Правила за връчване на съдебни книжа от служителите на "Служба по връчване на призовки и съдебни книжа".

Правила за плащане чрез ПОС-терминал на държавни такси, разноски, глоби, депозити и гаранции по сметки на Окръжен съд – Русе.

Правила относно механизма на обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване.

Правила за работата на съдебните заседатели.

Правила за достъп до електронните досиета на делата.

Правила за достъп до електронни съдебни дела в единния портал за електронно правосъдие.