!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
 • Русе - градският площад

 • Русе - съдебната палата

 • Русе - паметникът на свободата

 • Русе - малката Виена

 • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието


Местоположение: Етаж 1, Стая № 18

Телефон: 082 / 881 237

Достъп: В западната част на сградата.

Работното време на връчване на призовки и съдебни книжа е от 13:00ч до 14:00ч.

Служба връчване на призовки и съдебни книжа:

 • отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на процесуалните закони.
 • включва всички разносвачи на призовки и съдебни книжа.
 • връчва призовките и съдебните книжа съгласно изискванията на процесуалните закони.
 • връща с бележка върху тях за причините за невръчените призовки, както и връчените извън сроковете по процесуалните закони.
 • удостоверява връчването с подпис на призовкаря, под който се изписват четливо трите му имена и датата на връчването.
 • куриерите разнасят служебна поща и изпълняват възложените им от административния ръководител и от съдебния администратор задължения.