!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
 • Русе - градският площад

 • Русе - съдебната палата

 • Русе - паметникът на свободата

 • Русе - малката Виена

 • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

Гражданско отделение I инстанция телефон: 082 / 881 331

Гражданско отделение II инстанция телефон: 082 / 881 344

Наказателно отделение I инстанция телефон: 082 / 881 343

Наказателно отделение II инстанция телефон: 082 / 881 343

Търговско отделение телефон: 082 / 881 346

Местоположение: Етаж 3, Стая № 31

Достъп: Само през източните стълби, поради обособените зони за сигурност.


Фирмено отделение телефон: 082 / 881 379

Местоположение: Етаж 3, Стая № 33

Достъп: Само през източните стълби, поради обособените зони за сигурност.

Работното време на деловодствата е от 9:00ч до 17:00ч. без прекъсване.

Служба "Деловодство":

 • Образува в дела разпределените по докладчици входящи документи;
 • Извършва вписвания в съответните деловодни книги;
 • Изготвя списък за призовките, изпраща призовките и съобщенията по делата, с изключение на тези по отложените дела;
 • Подрежда новопостъпили документи към висящите дела;
 • Следи за изтичане на процесуалните срокове, представя делата на съдиите докладчици и изпълнява техните указания;
 • Организира и поддържа подреждането на делата в деловодството;
 • Предоставя справки по делата;
 • Подготвя и изпраща до съответната инстанция делата, по които са постъпили жалби;
 • Предава в архива приключените дела;
 • Поддържа календар за насрочените дела;
 • Отразява в електронната папка съответния статус и местоположение на делото;
 • Изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и определени със заповед на председателя на съда.

Съдебните служители дават справки на страните, на процесуалните им представители и на адвокатите за движението на делата.
Служба "Деловодство" включва всички деловодители в съда. Тя осигурява производството по висящи дела и влезли в сила съдебни актове.
От изходящите документи се оставят преписи, които се съхраняват към съответните съдебни дела или папки. На преписите се отбелязват имената на лицата, подписали съответния документ, и номерът, под който са изведени.