!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
 • Русе - градският площад

 • Русе - съдебната палата

 • Русе - паметникът на свободата

 • Русе - малката Виена

 • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието


Местоположение: Етаж 2, Стая № 35

Телефон: 082 / 881 285

Достъп: Само през източните стълби, поради обособените зони за сигурност. 


Местоположение: Етаж 2, Стая № 36

Телефон: 082 / 881 286

Достъп: Само през източните стълби, поради обособените зони за сигурност. 

Съдебният секретар:

 • съставя протоколи за откритите съдебни заседания;
 • изготвя списъци за реда и часовете на разглеждане на делата по образец, номерира страниците, изготвя и поставя списъците за реда и часовете на разглеждане на делата пред съдебните зали и информационните табла;
 • подрежда по реда на постъпването книжата от заседанията;
 • изпълнява разпорежданията на съда, постановени в откритите, закритите и разпоредителните заседания;
 • съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и други, по определени образци;
 • съставя списъци на лицата за призоваване в съда след първото по делото заседание по образец, на които отбелязва кога и къде са изпратени призовките и съобщенията;
 • най-малко седем дни преди заседанието проверява връщането на призовките и другите книжа по делото и докладва резултата на съдията докладчик;
 • изготвя призовките по отложените дела и отразява резултата в книгата за откритите заседания в тридневен срок от съдебното заседание;
 • изготвя изпълнителни листове по подлежащи на изпълнение съдебни актове, както и по определения за налагане на глоба и отбелязва това с бележка, която съдържа дата и подпис, отстрани на определението, с което е наложена глобата;
 • в срока за изготвяне на протокола предава обявените за решаване дела на съдията докладчик, а отложените, прекратените и с изготвени актове дела - в деловодството;
 • извършва и други дейности, указани в този правилник и възложени му от административния ръководител на съда или от съдебния администратор;