!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
 • Русе - градският площад

 • Русе - съдебната палата

 • Русе - паметникът на свободата

 • Русе - малката Виена

 • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието


Местоположение: Етаж 3 Стая № 33

Телефон: 082 / 881 333

Достъп: Само през източните стълби, поради обособените зони за сигурност. 

Работното време на регистратурата е от 9:00ч до 17:00ч. без прекъсване.

Служба регистратура:

 • приема и регистрира входящата кореспонденция; във входящия дневник се описват всички документи и дела, постъпващи в съда.
 • експедира изходящата кореспонденция; в изходящия дневник се описват всички изходящи от съда документи и дела.
 • осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция;
 • води разносна книга; разносната книга съдържа информация за движението на документи между съда, прокуратурата и пощенските служби.
 • Разпределя и направлява постъпилата поща;
 • Изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и административното обслужване, възложени от председателя на съда и съдебния администратор.

С оглед осигуряване на ефективно производство по делата, Ви обръщаме внимание, че подаваните в регистратурата и в деловодството на Окръжен съд - Русе документи, следва да са написани четливо на хартия, в препоръчителен формат А4, при спазване на процесуалните закони, съгл. чл. 44, ал. 1 от ПАРОАВАС, а именно:

 • подаваните искови молби, жалби и други документи, да отговарят на изискванията на чл. 55 от ПАРОАВАС, чл. 127, ал. 1 от ГПК и чл. 320, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от НПК, досежно точния адрес, БУЛСТАТ/ЕИК на юридическите лица и ЕГН на физическите лица.
 • подаваните документи да комплектовани, а приложените към тях писмени доказателства, представените пълномощни, документи за внесени държавни такси, брой преписи и приложения към тях - подредени по позиции съгласно писмен опис в края на текста на съответния документ.