!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
 • Русе - градският площад

 • Русе - съдебната палата

 • Русе - паметникът на свободата

 • Русе - малката Виена

 • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието


Местоположение: Етаж 3, Стая № 34

Телефон: 082 / 881 334

Достъп: Само през източните стълби, поради обособените зони за сигурност. 

Работното време на архива е от 9:00ч до 17:00ч. без прекъсване.

Служба архив:

 • приема от служба "Съдебно деловодство" свършените през предходната година дела и приключените деловодни книги;
 • приема от административния секретар папките с документи по чл. 11, ал. 1, т. 7;
 • води архивната книга;
 • отговаря за съхраняването на предадените дела и документи;
 • извършва всички видове справки по предадените дела, книги и документи;
 • изпраща по разпореждане на съда архивираните дела на други органи и следи за срочното им връщане;
 • отговаря за съхраняването на документите след изтичане на срока за съхраняване на делата;
 • извършва преглеждане и унищожаване на делата с изтекъл срок на съхранение след подписване на протокол, изготвен от комисия, назначена със заповед на административния ръководител;
 • извършва и други дейности, възложени от съдебния администратор и от председателя на съда, свързани с предадените в службата дела и документи.