!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
 • Русе - градският площад

 • Русе - съдебната палата

 • Русе - паметникът на свободата

 • Русе - малката Виена

 • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

                       

Местоположение: Етаж 3 Стая № 29

Достъп: Няма достъп за граждани, поради обособените зони за сигурност.

Телефон: 082 / 881 329

Съдебният помощник:

 • подпомага съдиите в тяхната работа;
 • извършва проверка по редовността и допустимостта на жалбите, протестите и молбите за отмяна, като подпомага образуването на делата, следи за спазване на законоустановените срокове, на законовите изисквания относно съдържанието и основанието им, на изискванията за легитимация на страните;
 • изготвя проекти на съдебни актове;
 • проучва, анализира и обобщава практиката на ВАС и ВКС по различни въпроси;
 • изготвя проекти на отговори по постъпили в съда писма и сигнали, за които се изискват специални правни знания;
 • дава мнения по дела, изготвя доклади и становища по правни въпроси;
 • изпълнява и други задачи, възложени от административния ръководител.