!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
 • Русе - градският площад

 • Русе - съдебната палата

 • Русе - паметникът на свободата

 • Русе - малката Виена

 • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието


Местоположение: Етаж 3 Стая № 18

Достъп: Само през централните стълби и асансьора, поради обособените зони за сигурност.

Телефон: 082 / 881 273

Съдебният администратор:

 • ръководи работата на администрацията на окръжния съд.
 • издава разпореждания, които са задължителни за съдебните служители.
 • планира, организира и ръководи съдебните служители;
 • отговаря за управлението на административната дейност на съда;
 • осигурява организационната връзка между административния ръководител и администрацията на съда, както и между съдиите и администрацията на съда;
 • организира разпределението на дейностите между отделните звена на администрацията на съда и изпълнението на задълженията на съдебните служители;
 • въвежда програмни решения по дългосрочното планиране, бюджетната политика, финансите, автоматизацията, снабдяването с оборудване и връзките с обществеността;
 • създава условия за нормална и ефективна работа на съдебните служители;
 • организира провеждането на конкурси за назначаване на съдебните служители и участва в комисиите по провеждането на конкурсите в случаите, предвидени в този правилник;
 • организира обучението на съдебните служители и повишаването на тяхната квалификация;
 • следи за спазването на трудовата дисциплина и уплътняване на работното време;
 • съгласува времето за ползване на отпуските от съдебните служители и тяхното персонално заместване от друг служител;
 • участва в комисията по атестиране и предлага промяна в ранговете и трудовото им възнаграждение;
 • предлага служителите за поощрение или за налагане на дисциплинарни наказания;
 • ръководи работата по изготвянето на проекта за бюджет на съда и го представя за одобрение на административния ръководител на съда;
 • ръководи и контролира снабдяването и оборудването на съда;
 • контролира събирането на таксите от администрацията на съда;
 • планира и контролира дейността по изграждането, поддържането и ремонта на съдебната сграда и другите сгради, стопанисвани от съда;
 • изпълнява и други задължения, възложени му от административния ръководител на съда.