!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 04.06.2019 г. от 09.00 ч., в изпълнение на Заповед № 212 от 10.05.2019 г. на Административния ръководител на ОС – Русе, се проведе заседание на назначената комисия за организация на профилактични и периодични медицински прегледи на работещите в РОС. На заседанието присъстваха председателят Светлана Енчева и членовете Албена Георгиева, Величка Филева, Емил Иванов и Велислав Йоцов.

 

Комисията разгледа постъпилите от медицинските центрове оферти, както следва:

 

 1. МЦ „САНСИ” ООД (вх.№ 5960/27.05.2019 г.)

 2. „ДКЦ 1-Русе“ ЕООД (вх.№ 5962/27.05.2019 г.)

 

По предложените оферти комисията изготви сравнителна ценова таблица, считана за неразделна част от настоящия протокол.

 

Офертата на „ДКЦ 1-Русе“ ЕООД съдържа цени на лабораторните изследвания по основен и допълнителен пакет. Посочва се, че оборудването за ехографии, АГ и рефрактометрия не е преносимо и тези прегледи не могат да се извършат в Съдебната палата.

Офертата на МЦ „САНСИ” ООД  съдържа ценови предложения по всички предварително зададени медицински услуги и изследвания. Предлагат се и пакетни цени за ехографски изследвания, като не е посочено, че не могат да бъдат извършени в Съдебната палата.

 

Комисията пристъпи към сравняване и оценяване на постъпилите предложения, като констатира следното:

По отношение на основния пакет „ДКЦ 1-Русе“ ЕООД предлагат цена на лабораторните изследвания на кръв и урина общо 15,50 лв., а  МЦ „САНСИ” ООД  - 13,70 лв. Терапевтичният преглед, предлаган от МЦ „САНСИ” ООД, е на цена 8 лв., а от „ДКЦ 1-Русе“ ЕООД – 12 лв. Очният преглед, предлаган от МЦ „САНСИ” ООД, е на цена 10 лв., а от „ДКЦ 1-Русе“ ЕООД – 14 лв.

По отношение на допълнителния пакет ехографиите, предлагани от МЦ „САНСИ” ООД, видно от сравнителната ценова таблица, са с по-ниски цени, а освен това се предлагат и пакетни цени за ехографско изследване на няколко органа. Съобразявайки изложеното и отчитайки обявените критерии: най-ниска цена за основния пакет и извършване на максимален брой медицински услуги в сградата на Съдебната палата, комисията избра за изпълнител:

 

Медицински Център „САНСИ” ООД – обща стойност на основния пакет – 31,70 лв. (тридесет и един лева и седемдесет стотинки).

 

            Избраният медицински център да бъде уведомен.

Комисията възлага на Емил Иванов да организира провеждането на задължителните профилактични и периодични медицински прегледи на служителите от Окръжен съд - Русе, като създаде оптимална организация с минимално откъсване от преките им служебни задължения. На всички служители да бъде предоставена информация за цените и видовете допълнителни медицински прегледи и изследвания, които могат да бъдат извършени от избраната фирма изпълнител за сметка на работещия, както и за задължителните такива, извършени за сметка на работодателя.

Профилактичните прегледи са задължителни за целия щатен персонал на Окръжен съд - Русе. След приключването им, персоналните карти да бъдат предадени на службата по трудова медицина „Антеа консулт” ЕООД, която да извърши задълженията си по договора за наблюдение, анализ и оценка на здравословното състояние във връзка с условията на труд на всички работещи в Окръжен съд - Русе.

 

Препис от настоящия протокол да бъде представен за сведение на Административния ръководител на Окръжен съд - Русе и на финансовия контрольор за упражняване правомощията си по ЗФУКПС.

 

Заседанието на комисията приключи в 09.20 ч.

 

Комисия:

Председател: ………/п/………….

                       /Светлана Енчева/

 

Членове:         ………/п/…………..

                       /Албена Георгиева/

 

                        ………/п/…………..

                     /Величка Филева/

 

                       ………./п/…….……

                    /Емил Иванов/

 

                       ……..…/п/…………..

                      /Велислав Йоцов/