!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

 ПРОТОКОЛ

Днес 28.02.2019 г. от 16.00  ч. изпълнение на Заповед № 28/17.01.2019 г. на административния ръководител на ОС – Русе се проведе заседание в пълен състав на конкурсната комисия. Членовете на комисията  констатираха следното:

На 28 февруари 2019 г., в 14.00 ч.  в Съдебната палата, ет.4, Информационен център, се явиха всички допуснати до етапа „Събеседване”  двама кандидати за длъжността „Съдебен секретар“ и трима - за длъжността „Призовкар“.

Преди началото на етапа на кандидатите беше разяснена методиката за провеждането му, за оценяването им и балообразуването.

Етапът започна в 14:10 ч. и приключи в 16:00 ч. Кандидатите бяха поканвани за събеседване по азбучен ред, като първи се явиха кандидатите за длъжността „съдебен секретар“. Самоличността на явилите се кандидати бе установена преди  заемане мястото в залата. Комисията проведе събеседването с всеки един кандидат поотделно.

На всички кандидати бяха зададени еднакви въпроси от предварително разработени теми – въпроси от нормативната уредба /ЗСВ и ПАС/, практически въпроси/казус, ситуация. Взети предвид бяха и: мотивация, очаквания, перспективи, планове и уменията за вербална и невербална комуникация. Всеки кандидат беше оценяван непосредствено след събеседването с оценка по шестобалната система с точност до 1.00. Всеки член на комисията попълва индивидуална карта за оценка, като максималната оценка за всеки критерий и общо за етапа е 6.00. Оценката за всеки критерий се формира като средно аритметично от оценките на всеки член на комисията по съответния критерий. Общата оценката се формира като средно аритметично от оценките за всички критерии.

Заявление №/дата

Име, презиме, фамилия

Оценка

За длъжността „Съдебен секретар“

1

569/17.01.2019г.

Камелия Здравкова Алексиева

4.67

2

647/18.01.2019г.

Анелия Генчева Генчева

5.25

За длъжността „Призовкар“

3

474/15.01.2019г.

Петя Александрова Велизарова

4.08

4

512/16.01.2019г.

Мирослав Георгиев Иванов

5.42

5

513/16.01.2019г.

Златан Тихолов Ангелов

5.83

Конкурсната комисия изчисли бала на всеки кандидат, получен като сбор от утроената оценка от писмения тест, удвоената оценка от компютърния тест и оценката от събеседването и класира кандидатите, както следва:

Класиране за длъжността „Съдебен секретар“:

Заявление №/дата

Име, презиме, фамилия

Бал

1

647/18.01.2019г.

Анелия Генчева Генчева

 34.25

2

569/17.01.2019г.

Камелия Здравкова Алексиева

 31.17

Класиране за длъжността „Призовкар“:

Заявление №/дата

Име, презиме, фамилия

Бал

1

513/16.01.2019г.

Златан Тихолов Ангелов

 35.83

2

512/16.01.2019г.

Мирослав Георгиев Иванов

 35.42

3

474/15.01.2019г.

Петя Александрова Велизарова

 32.58

Резултатите от класирането бяха съобщени лично на всички кандидати веднага след приключване заседанието на комисията.

Така класираните кандидати ще бъдат предложени на Председателя на ОС – Русе, който с писмена заповед ще обяви лицата спечелили конкурса съобразно класирането. Лицата, определени за спечелили са длъжни да се явят за сключване на трудов договор и да постъпят на работа в двуседмичен срок от уведомяването им.

Решението на комисията е окончателно.

Заседанието на комисията приключи в 16.45ч.

Копие от този протокол да се публикува на таблото на главния вход на съдебната палата и на интернет-страницата на ОС – Русе на 28.02.2019 г. 

Председател: . . . . . . . . . . . . . .

/П/

Членове:

. . . . . . . . . . . . .

/П/ 

. . . . . . . . . . . . .

/П/