!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

 ПРОТОКОЛ 

Днес 28.02.2019 г. от 13.20  ч. изпълнение на Заповед № 28/17.01.2019 г. на административния ръководител на ОС – Русе се проведе заседание в пълен състав на конкурсната комисия. Членовете на комисията  констатираха следното:

 

На 28 февруари 2019 г., в 11.30ч.  в Съдебната палата, ет.4, Информационен център, се явиха всички допуснати до етапа „Проверка на компютърната грамотност и други практически умения”  двама кандидати за длъжността „Призовкар“.

Самоличността на явилите се кандидати бе установена от комисията преди  заемане мястото в залата за изпит въз основа на представена лична карта. Съобразно входящия номер на заявлението за кандидатстване всеки от кандидатите се  подписа  в присъствен списък.

Преди началото на етапа на кандидатите бяха предоставени писмени указания за провеждането му. Раздадени бяха и условието на  задачата.

За начало на решаване на задачата от третия етап бе обявен 11:45 ч. с продължителност 30 минути. След разпечатване, всеки кандидат удостовери в присъствения списък края на работа си с подпис и час на приключване, последван от подпис на член от комисията. Не бяха констатирани пропуски и нарушения и няма отстранени от участие кандидати.

Членовете на комисията провериха всяка работа и по предварително зададени критерии отчетоха изпълнението на всяко условие от двете задачи на теста и оцениха кандидатите. До следващ етап – „Събеседване” комисията ДОПУСКА кандидатите, получили оценка от етапа най-малко „Добър” 4, както следва:

Заявление №/дата

Име, презиме, фамилия

Брой точки

Оценка

1

474/15.01.2019г.

Петя Александрова Велизарова

24

Отличен 6.00

2

512/16.01.2019г.

Мирослав Георгиев Иванов

24

Отличен 6.00

3

513/16.01.2019г.

Златан Тихолов Ангелов

24

Отличен 6.00

Решението на комисията е окончателно.

Заседанието на комисията приключи в 13.40ч.

Копие от този протокол, да се публикуват на на интернет-страницата на ОС – Русе на 28.02.2019 г.

Председател: . . . . . . . . . . . . . .

/П/

Членове:

1. . . . . . . . . . . . .

/П/

 

2. . . . . . . . . . . . .

/П/