ПРОТОКОЛ

Днес 28.02.2019 г. от 13.00  ч. изпълнение на Заповед № 28/17.01.2019 г. на административния ръководител на ОС – Русе се проведе заседание в пълен състав на конкурсната комисия. Членовете на комисията  констатираха следното:

На 28 февруари 2019 г., в 9.45ч.  в Съдебната палата, ет.4, Информационен център, се явиха всички допуснати до етапа „Проверка на компютърната грамотност и други практически умения”  двама кандидати за длъжността „Съдебен секретар“.

Самоличността на явилите се кандидати бе установена от комисията преди  заемане мястото в залата за изпит въз основа на представена лична карта. Съобразно входящия номер на заявлението за кандидатстване всеки от кандидатите се  подписа  в присъствен списък.

Преди началото на етапа на кандидатите бяха предоставени писмени указания за провеждането му. Раздадени бяха и условията на  двете задачи.

За начало на решаване задачите от третия етап бе обявен 10:10 ч. с продължителност 60 минути. След разпечатване, всеки кандидат удостовери в присъствения списък края на работа си с подпис и час на приключване, последван от подпис на член от комисията. Не бяха констатирани пропуски и нарушения и няма отстранени от участие кандидати.

 

Членовете на комисията провериха всяка работа и по предварително зададени критерии отчетоха изпълнението на всяко условие от двете задачи на теста и оцениха кандидатите. До следващ етап – „Събеседване” комисията ДОПУСКА кандидатите, получили оценка от етапа най-малко „Добър” 4, както следва:

Заявление №/дата

Име, презиме, фамилия

Брой точки

Оценка

1

569/17.01.2019г.

Камелия Здравкова Алексиева

14

Мн.добър 5.00

2

647/18.01.2019г.

Анелия Генчева Генчева

21

Отличен 5.50

Решението на комисията е окончателно.

Заседанието на комисията приключи в 13.20ч.

Копие от този протокол, да се публикуват на на интернет-страницата на ОС – Русе на 28.02.2019 г.

Председател: . . . . . . . . . . . . . .
/П/
Членове:

1. . . . . . . . . . . . .
/П/
 
2. . . . . . . . . . . . .
/П/
 
   Резервен член :    
  3. . . . . . . . . . . . .
/П/