ПРОТОКОЛ

Днес, 18 февруари 2019 г., 15.00 ч., изпълнение на Заповед № 28/17.01.2019 г. на административния ръководител на ОС – Русе се проведе заседание в пълен състав на конкурсната комисия. Членовете на комисията  констатираха следното:

На 18 февруари 2019 г., в 9.45ч.  в Съдебната палата, ет.2, зала 6 (Мраморна зала), се явиха 5  от  допуснатите  до етапа общо 6 кандидати.  Не се яви:

 

Заявление №/дата

Име, презиме, фамилия

Конкурсна длъжност

1

702/21.01.2019г.

Цветомир Валтер Цветанов

Призовкар

 

Кандидатът Цветомир Цветанов не се яви и към началния час на започване на етапа „Писмен тест“ – 10.15 ч.

Самоличността на явилите се кандидати бе установена от комисията преди  заемане мястото в залата въз основа на представена лична карта. Съобразно входящия номер на заявлението за кандидатстване, всеки от кандидатите се  подписа  в присъствен списък за явил се. Кандидатите предадоха на комисията своите лична карта и мобилни телефони. На разположение на кандидатите се предоставиха писмени методика и указания за провеждане на етапа „Писмен тест”, допълнително съдебният администратор направи разяснения.

На кандидатите беше раздаден писмен тест подпечатан с печата на съда. За начален час на етапа и начало на решаване на теста бе обявен 10.15 ч. с продължителност 90 минути и край 11.45 ч. Предаването на писмената работа от всеки кандидат се удостовери с подписа на кандидата за положил изпита и на член от комисията в присъствения списък. Не бяха констатирани нарушения и няма отстранени от залата кандидати.

Членовете на комисията провериха всяка писмена работа на кандидатите за длъжността „Призовкар“, отчетоха верните отговори и оцениха кандидатите съгласно предварително оповестената методика.

До следващ етап – „Проверка на компютърната грамотност и други практически умения” комисията ДОПУСКА единствено кандидатите, получили оценка най-малко „Добър” 4 :

За длъжността „Призовкар“:

Заявление №/дата

Име, презиме, фамилия

Резултат

Точки

Обща оценка

1

474/15.01.2019г.

Петя Александрова Велизарова

27

Отличен 5.50

2

512/16.01.2019г.

Мирослав Георгиев Иванов

30

Отличен 6.00

3

513/16.01.2019г.

Златан Тихолов Ангелов

30

Отличен 6.00

 

Няма  недопуснати до следващ етап – „Проверка на компютърната грамотност и други практически умения” кандидати.

 

ВЕРНИ ОТГОВОРИ:

1 – В

2 – А

3 – А

4 – В

5 – Б

6 – А

7 – Б

8 – Б

9 – B

10 – В

11 – Б

12 – Б

13 – А

14 – В

15 – В

16 – В

17 – Б

18 – Б

19 – Б

20 – А

21 – В

22 – В

23 – А

24 – А

25 – А

26 – Б

27 – В

28 – В

29 – А

30 – Отворен

 

За верни отговори на въпрос 30 се приемат:

  • съдът, който я издава
  • номерът и видът на делото
  • мястото и времето на заседанието
  • името и адреса на призования
  • качеството на призования
  • указания за призовавания
  • последиците от неявяването на призования

 

Членовете на комисията провериха всяка писмена работа на кандидатите за длъжността „Съдебен секретар“, отчетоха верните отговори и оцениха кандидатите съгласно предварително оповестената методика.

До следващ етап – „Проверка на компютърната грамотност и други практически умения” комисията ДОПУСКА единствено кандидатите, получили оценка най-малко „Добър” 4:

 

За длъжността „Съдебен секретар“:

Заявление №/дата

Име, презиме, фамилия

Резултат

Точки

Оценка

1

569/17.01.2019г.

Камелия Здравкова Алексиева

27

Отличен 5.50

2

647/18.01.2019г.

Анелия Генчева Генчева

30

Отличен 6.00

 

Няма  недопуснати до следващ етап – „Проверка на компютърната грамотност и други практически умения” кандидати.

 

ВЕРНИ ОТГОВОРИ:

 

1 – А

2 – В

3 – Б

4 – Б

5 – А

6 – Б

7 – В

8 – А

9 – Б

10 – А

11 – А

12 – А

13 – А

14 – Б

15 – В

16 – B

17 – Б

18 – A

19 – Б

20 – Б

21 – A

22 – Б

23 – Б

24 – Б

25 – B

26 – B

27 – В

28 – Б

29 – В

30 – Б

 

Решението на комисията е окончателно.

Заседанието на комисията приключи в 16.00ч.

Копие от този протокол, методиката за провеждане на Третия етап – „Проверка на компютърната грамотност и други практически умения”-секретар, методиката за провеждане на Третия етап – „Проверка на компютърната грамотност и други практически умения”-призовкар и методиката за провеждане на Четвърти етап – „Събеседване", която се счита неразделна част от него, да се публикуват на таблото на главния вход на съдебната палата и на интернет-страницата на ОС – Русе на 19.02.2019 г.

 

Председател: . . . . . . . . . . . . . .

/П/

 

Членове: . . . . . . . . . . . . . .

/П/

 . . . . . . . . . . . . . .

/П/