!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
 • Русе - градският площад

 • Русе - съдебната палата

 • Русе - паметникът на свободата

 • Русе - малката Виена

 • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

ПРОТОКОЛ  

Днес,  11.02.2019 г.,  в  сградата на Окръжен съд - Русе,  се проведе заседание на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени във връзка с процедурата за избор на банка, обслужваща сметките на Окръжен съд – Русе, назначена със Заповед № 55/06.02.2019 г., на председателя на Окръжен съд - Русе,  в  състав:

          Председател: Мария Велкова - съдия 

Членове: Албена Георгиева – счетоводител, касиер, домакин

                Антоанета Абрашева – съдебен помощник

Заседанието се откри в 09.00 часа.

Комисията получи 5/пет/ броя оферти в запечатани непрозрачни пликове и ги разгледа по реда на постъпването им /Приложение№1-Разпечатка от входящия дневник/.

Няма подадени документи извън крайния срок – 05.02.2019 г. Проверени са всички представени документи от кандидатите /Приложение№2-Опис на представените документи/.

Комисията допуска до разглеждане по същество на предложенията на следните участници, представили необходимите документи съгласно т.1 от Методиката за провеждане на процедура за избор на банка, обслужваща сметките на Окръжен съд – Русе, утвърдена със Заповед № 13/11.01.2019 г. на Председателя на РОС:

 1. Интернешънъл Асет банк АД
 2. Тексим банк АД
 3. Райфайзенбанк България ЕАД
 4. Първа Инвестиционна Банка АД

Комисията не допуска до участие в процедурата на основание т. 5.2 от

Методиката, поради констатирана нередовност на документите на следните кандидати:

 1. Банка ДСК ЕАД

Комисията пристъпи към оценка на предложенията съгласно критериите на ВСС за избор на банка за обслужване на органите на съдебната власт и относителната тежест на всеки от тях и изготви помощна справка за получените резултати /Приложение№3/и Оценъчен лист /Приложение №4/.

С оглед на получените резултати, комисията извърши класиране на кандидатите както следва:

 1. Райфайзенбанк България ЕАД
 2. Първа Инвестиционна Банка АД
 3. Интернешънъл Асет банк АД
 4. Тексим банк АД

Настоящият протокол с приложенията към него, както и всички подадени документи за участие в процедурата на кандидатите следва да се представят на финансовия контрольор за становище, на Председателя на Окръжен съд-Русе. Да се уведомят банките - участници и да се публикува на  интернет – страницата на съда.

Протоколът се състави в два еднообразни екземпляра.

Заседанието на Комисията се закри в 14.15 часа.

 

          КОМИСИЯ: 

                     Председател: ……………………..

                                                /М.Велкова/ 

           Членове: 1.…………………

                                 /А. Георгиева/ 

                          2………………….

                               /А. Абрашева/