!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
 • Русе - градският площад

 • Русе - съдебната палата

 • Русе - паметникът на свободата

 • Русе - малката Виена

 • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдиетоСистемен администратор:

Местоположение: Етаж 2, Стая № 38А

Телефон: 082 / 881 288

Достъп: Само през източните стълби, поради обособените зони за сигурност.Младши специалист-съдебен статистик:

Местоположение: Етаж: 3, Стая: № 31

Телефон: 082 / 881 388

Достъп: Само през източните стълби, поради обособените зони за сигурност. 

Звеното "Информационно обслужване и статистика":

 • подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор за въвеждането и поддържането на информационните и периферните системи в съда;
 • отговаря за програмното и технологичното осигуряване на компютърната техника;
 • осигурява интегрирането на информационните системи на съда в информационните системи на други ведомства;
 • прави предложения за закупуване на нови и модернизиране на съществуващи програмни продукти, като извършва инсталирането и поддържането им;
 • провежда обучение на съдиите и съдебните служители за работа с програмни продукти;
 • организира публикуването на влезлите в сила актове на страницата на съда в интернет;
 • подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор в събирането и обобщаването на статистическата информация;
 • контролира точното отразяване на статистическата информация в деловодните книги и регистри;
 • изготвя всички статистически форми в електронна форма, по образец и своевременно, изисквани от съдилищата, в сроковете по ЗСВ и ги изпраща на ВСС;
 • изготвя и изпраща периодично (шестмесечно и годишно) на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към Висшия съдебен съвет всички статистически формуляри.