!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
 • Русе - градският площад

 • Русе - съдебната палата

 • Русе - паметникът на свободата

 • Русе - малката Виена

 • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдиетоГлавен счетоводител:

Местоположение: Етаж 2, Стая № 39

Телефон: 082 / 881 289

Достъп: Само през източните стълби, поради обособените зони за сигурност.Главен специалист-счетоводител-касиер-домакин:

Местоположение: Етаж 2, Стая № 38

Телефон: 082 / 881 290

Достъп: Само през източните стълби, поради обособените зони за сигурност.

Звеното "Финансова дейност и снабдяване":

 • подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси и опазване на паричните средства и стоково-материалните ценности;
 • осъществява финансово-счетоводното обслужване на съда в съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни актове;
 • разработва проект за годишния бюджет на съда;
 • завежда, приключва и отчита бюджетните и набирателните сметки на съда;
 • извършва плащанията във връзка с разходите на съда и възнагражденията на съдиите, служителите и съдебните заседатели;
 • събира и отчита държавните такси; таксите на страните по изпълнителни дела, събирани от държавните съдебни изпълнители, се отнасят по отделна сметка;
 • води на отчет всички фондове, както и движимото и недвижимото имущество на съда;
 • осъществява материално-техническото снабдяване на съда с инвентар, организационна техника, консумативни материали и обзавеждане.