Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2, от ЗПКОНПИ, част II интереси.