!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
 • Русе - градският площад

 • Русе - съдебната палата

 • Русе - паметникът на свободата

 • Русе - малката Виена

 • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието


Местоположение: Етаж 3 Стая № 18

Достъп: Само през централните стълби и асансьора, поради обособените зони за сигурност.

Телефон: 082 / 881 318

Административният секретар:

 • подпомага съдебния администратор при изпълнение на функциите му.
 • организира работата на съдебните заседатели и осъществява връзка с тях;
 • приема жалби, сигнали и предложения;
 • организира приема на граждани от председателя на съда;
 • организира воденето и съхраняването на служебните досиета;
 • поддържа библиотеката на съда;
 • подрежда и съхранява всички документи, постъпващи в съда и изходящи от съда, които не се отнасят до образувани дела, като ги подрежда в следните папки: годишни доклади; статистически отчети; заповеди във връзка с административната дейност на съда; планове и проекти; писма на Висшия съдебен съвет (ВСС); писма и окръжни на Министерството на правосъдието; материали по избора и работата на съдебните заседатели; протоколи от общите събрания; жалби, сигнали и предложения; други книжа;
 • изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и административното обслужване, възложени му от председателя на съда или от съдебния администратор.