Русенски съдебен район  
     

     
Окръжен
съд
Русе


Адм.
съд
Русе

Окръжна
прокуратура
РП - Русе
РП - Бяла

Районен
съд
Русе


Районен
съд
Бяла